سنتی

سنتی

توسط احسان
0 دنبال کننده3593 آهنگ (37:44:30)
#عنوان
4
ساز و آواز (درآمد زابل مویه مخالف) - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
ساز و آواز (درآمد زابل مویه مخالف)
14:21
7
نوبانگ (مویه، مخالف، مثنوی مخالف) - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
نوبانگ (مویه، مخالف، مثنوی مخالف)
12:51
16
09:28
20
10:28
28
08:10
33
سپیدار (ضربی بر اساس ردیف دشتی) - حمید متبسم
سپیدار (ضربی بر اساس ردیف دشتی)
14:07
34
زیرکش سلمک و چهارپاره - حمید متبسم
زیرکش سلمک و چهارپاره
04:18
37
06:09
38
درآمد (چند ضربی) سه گاه - بامداد ملکی و فرزام سلامی
درآمد (چند ضربی) سه گاه
02:27
39
بداهه نوازی (کرشمه، زنگوله) سه گاه - بامداد ملکی و فرزام سلامی
بداهه نوازی (کرشمه، زنگوله) سه گاه
01:53
40
هفت ضربی (برا اساس زنگ شتر) سه گاه - بامداد ملکی و فرزام سلامی
هفت ضربی (برا اساس زنگ شتر) سه گاه
03:22
41
بداهه نوازی (زابل، مویه) سه گاه - بامداد ملکی و فرزام سلامی
بداهه نوازی (زابل، مویه) سه گاه
01:12
42
پنج ضربی (بر اساس زابل، مویه) سه گاه - بامداد ملکی و فرزام سلامی
پنج ضربی (بر اساس زابل، مویه) سه گاه
02:09
43
بداهه نوازی (مخالف) سه گاه - بامداد ملکی و فرزام سلامی
بداهه نوازی (مخالف) سه گاه
03:58
44
دو ضربی (مخالف) مایه دشتی سه گاه - بامداد ملکی و فرزام سلامی
دو ضربی (مخالف) مایه دشتی سه گاه
04:11
45
قطعه ی پدر سه گاه - بامداد ملکی و فرزام سلامی
قطعه ی پدر سه گاه
03:46
46
بداهه نوازی (حاجیانی، دشتی،...) سه گاه - بامداد ملکی و فرزام سلامی
بداهه نوازی (حاجیانی، دشتی،...) سه گاه
06:36
47
شش ضربی (دشتی) نوا سه گاه - بامداد ملکی و فرزام سلامی
شش ضربی (دشتی) نوا سه گاه
02:25
48
ضربی بداهه نوازی (بر اساس گردانیه) نوا - بامداد ملکی و فرزام سلامی
ضربی بداهه نوازی (بر اساس گردانیه) نوا
04:12
49
بداهه نوازی (درآمد، گردانیه،...) نوا - بامداد ملکی و فرزام سلامی
بداهه نوازی (درآمد، گردانیه،...) نوا
04:57
50
شانزده ضربی (بر اساس نهفت و نشابورک) نوا - بامداد ملکی و فرزام سلامی
شانزده ضربی (بر اساس نهفت و نشابورک) نوا
01:55
51
بداهه نوازی (مجسلی، عشاق) نوا - بامداد ملکی و فرزام سلامی
بداهه نوازی (مجسلی، عشاق) نوا
01:21
52
03:42
53
06:56
55
05:32
58
04:26
61
04:10
62
پیش درآمد افشاری (گل نوش) - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
پیش درآمد افشاری (گل نوش)
08:10
65
04:48
76
07:51
79
02:40
80
هوالاول هوالاخر - داوود آزاد
هوالاول هوالاخر
04:00
81
02:41
82
06:38
83
چون تو هستی همه هست - داوود آزاد
چون تو هستی همه هست
06:39
84
06:33
85
که هنوز من نبودم - داوود آزاد
که هنوز من نبودم
02:03
87
اثری نیست مرا - داوود آزاد
اثری نیست مرا
07:34
88
02:07
89
مشق نام لیلی - داوود آزاد
مشق نام لیلی
05:40
100
06:17
106
پیش درآمد پهلوانی - گروه عجم
پیش درآمد پهلوانی
02:05
107
بحر طویل اعجمی - گروه عجم
بحر طویل اعجمی
04:35