بیداد (همایون) - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان

بیداد (همایون)

#عنوان
1
مقدمه - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
مقدمه
07:33
2
ساز و آواز (بیداد، بیات راجه، عشاق و...) - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
ساز و آواز (بیداد، بیات راجه، عشاق و...)
14:57
3
قطعه سوز و گداز - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
قطعه سوز و گداز
02:38
4
ادامه ساز و آواز (ادامه جمله دوم شوشتری، فرود به همایون) - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
ادامه ساز و آواز (ادامه جمله دوم شوشتری، فرود به همایون)
05:19
5
تصنیف
تصنیف "یاد باد"
04:42
6
پیش درآمد همایون - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
پیش درآمد همایون
03:31
7
چهارمضراب همایون - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
چهارمضراب همایون
01:03
8
ساز و آواز (درآمد همایون، جمله دوم همایون، سه گاه و جمله اول همایون و...) - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
ساز و آواز (درآمد همایون، جمله دوم همایون، سه گاه و جمله اول همایون و...)
11:06
9
چهارمضراب بیداد - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
چهارمضراب بیداد
01:20
10
ادامه ساز و آواز (بیداد، بیات راجه، عشاق) - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
ادامه ساز و آواز (بیداد، بیات راجه، عشاق)
03:05
11
چهارمضراب عشاق - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
چهارمضراب عشاق
01:32
12
ادامه ساز و آواز (عشاق و قرچه) - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
ادامه ساز و آواز (عشاق و قرچه)
01:11
13
ساز و آواز (قرچه، رضوی، حجاز، جامه دران، کرد بیات و...) - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
ساز و آواز (قرچه، رضوی، حجاز، جامه دران، کرد بیات و...)
10:57
14
تصنیف
تصنیف "هلاک من"
04:41
© دل آواز
5 از 5 (از مجموع 48 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام