پس پرده - پرویز مشکاتیان

پس پرده

#عنوان
1
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 1 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 1
01:10
2
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 2 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 2
02:29
3
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 3 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 3
01:43
4
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 4 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 4
02:19
5
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 5 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 5
00:46
6
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 6 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 6
01:41
7
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 7 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 7
02:21
8
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 1 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 1
00:55
9
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 2 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 2
01:19
10
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 3 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 3
01:04
11
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 4 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 4
06:01
12
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 5 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 5
03:51
13
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 1 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 1
02:13
14
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 2 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 2
01:15
15
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 3 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 3
02:17
16
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 4 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 4
01:35
17
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 5 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 5
02:11
18
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 1 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 1
02:03
19
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 2 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 2
05:52
20
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 3 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 3
01:08
21
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 4 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 4
05:08
22
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 5 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 5
01:45
23
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 6 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 6
10:53
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 7 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام