ردیف نی ۴ - مسعود جاهد

ردیف نی ۴

#عنوان
1
درآمد - ماهور Do - مسعود جاهد
درآمد - ماهور Do
00:55
2
پنجه شعری - ماهور Do - مسعود جاهد
پنجه شعری - ماهور Do
01:11
3
داد - ماهور Do - مسعود جاهد
داد - ماهور Do
01:40
4
حصار - ماهور Do - مسعود جاهد
حصار - ماهور Do
01:29
5
ابول - ماهور Do - مسعود جاهد
ابول - ماهور Do
00:43
6
آذربایجانی - ماهور Do - مسعود جاهد
آذربایجانی - ماهور Do
00:51
7
نصیر خانی - ماهور Do - مسعود جاهد
نصیر خانی - ماهور Do
01:02
8
مراد خانی - ماهور Do - مسعود جاهد
مراد خانی - ماهور Do
01:06
9
چهار پاره - ماهور Do - مسعود جاهد
چهار پاره - ماهور Do
01:18
10
فیلی - ماهور Do - مسعود جاهد
فیلی - ماهور Do
01:11
11
شکسته - ماهور Do - مسعود جاهد
شکسته - ماهور Do
01:18
12
خاوران - ماهور Do - مسعود جاهد
خاوران - ماهور Do
01:27
13
دلکش - ماهور Do - مسعود جاهد
دلکش - ماهور Do
01:39
14
عراق محیر - ماهور Do - مسعود جاهد
عراق محیر - ماهور Do
01:19
15
حزین - ماهور Do - مسعود جاهد
حزین - ماهور Do
00:49
16
نیشابورک - ماهور Do - مسعود جاهد
نیشابورک - ماهور Do
00:43
17
نیریز - ماهور Do - مسعود جاهد
نیریز - ماهور Do
01:04
18
صغیر - ماهور Do - مسعود جاهد
صغیر - ماهور Do
01:07
19
راک هندی - ماهور Do - مسعود جاهد
راک هندی - ماهور Do
01:10
20
راک عبدالله - ماهور Do - مسعود جاهد
راک عبدالله - ماهور Do
00:58
21
راک کشمیر - ماهور Do - مسعود جاهد
راک کشمیر - ماهور Do
01:11
22
مثنوی - ماهور Do - مسعود جاهد
مثنوی - ماهور Do
02:20
23
ساقی نامه - ماهور Do - مسعود جاهد
ساقی نامه - ماهور Do
02:14
24
صوفی نامه - ماهور Do - مسعود جاهد
صوفی نامه - ماهور Do
01:07
25
درآمد - ماهور Fa - مسعود جاهد
درآمد - ماهور Fa
00:57
26
پنجه شعری - ماهور Fa - مسعود جاهد
پنجه شعری - ماهور Fa
01:12
27
داد - ماهور Fa - مسعود جاهد
داد - ماهور Fa
01:42
28
حصار - ماهور Fa - مسعود جاهد
حصار - ماهور Fa
01:29
29
ابول - ماهور Fa - مسعود جاهد
ابول - ماهور Fa
00:50
30
آذربایجانی - ماهور Fa - مسعود جاهد
آذربایجانی - ماهور Fa
00:52
31
نصیر خانی - ماهور Fa - مسعود جاهد
نصیر خانی - ماهور Fa
01:00
32
مراد خانی - ماهور Fa - مسعود جاهد
مراد خانی - ماهور Fa
00:57
33
چهار پاره - ماهور Fa - مسعود جاهد
چهار پاره - ماهور Fa
01:11
34
فیلی - ماهور Fa - مسعود جاهد
فیلی - ماهور Fa
01:03
35
شکسته - ماهور Fa - مسعود جاهد
شکسته - ماهور Fa
01:29
36
خاوران - ماهور Fa - مسعود جاهد
خاوران - ماهور Fa
01:34
37
دلکش - ماهور Fa - مسعود جاهد
دلکش - ماهور Fa
01:47
38
عراق محیر - ماهور Fa - مسعود جاهد
عراق محیر - ماهور Fa
01:16
39
حزین - ماهور Fa - مسعود جاهد
حزین - ماهور Fa
00:45
40
نیشابورک - ماهور Fa - مسعود جاهد
نیشابورک - ماهور Fa
00:47
41
نیریز - ماهور Fa - مسعود جاهد
نیریز - ماهور Fa
01:02
42
صغیر - ماهور Fa - مسعود جاهد
صغیر - ماهور Fa
01:06
43
راک هندی - ماهور Fa - مسعود جاهد
راک هندی - ماهور Fa
01:20
44
راک عبدالله - ماهور Fa - مسعود جاهد
راک عبدالله - ماهور Fa
01:03
45
راک کشمیر - ماهور Fa - مسعود جاهد
راک کشمیر - ماهور Fa
01:02
46
مثنوی - ماهور Fa - مسعود جاهد
مثنوی - ماهور Fa
02:34
47
ساقی نامه - ماهور Fa - مسعود جاهد
ساقی نامه - ماهور Fa
02:08
48
صوفی نامه - ماهور Fa - مسعود جاهد
صوفی نامه - ماهور Fa
01:18
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام