ردیف نی ۷ - مسعود جاهد

ردیف نی ۷

#عنوان
1
درآمد اول - راست پنجگاه Do - مسعود جاهد
درآمد اول - راست پنجگاه Do
01:02
2
درآمد دوم - راست پنجگاه Do - مسعود جاهد
درآمد دوم - راست پنجگاه Do
00:53
3
پنجه شعری - راست پنجگاه Do - مسعود جاهد
پنجه شعری - راست پنجگاه Do
00:51
4
پروانه - راست پنجگاه Do - مسعود جاهد
پروانه - راست پنجگاه Do
00:44
5
نغمه - راست پنجگاه Do - مسعود جاهد
نغمه - راست پنجگاه Do
00:58
6
روح افزا - راست پنجگاه Do - مسعود جاهد
روح افزا - راست پنجگاه Do
00:55
7
پنجگاه - راست پنجگاه Do - مسعود جاهد
پنجگاه - راست پنجگاه Do
00:45
8
عشاق سپهر - راست پنجگاه Do - مسعود جاهد
عشاق سپهر - راست پنجگاه Do
01:03
9
نیریز - راست پنجگاه Do - مسعود جاهد
نیریز - راست پنجگاه Do
01:40
10
بیات عجم محیر قرچه - راست پنجگاه Do - مسعود جاهد
بیات عجم محیر قرچه - راست پنجگاه Do
01:29
11
مبرقع - راست پنجگاه Do - مسعود جاهد
مبرقع - راست پنجگاه Do
00:47
12
طرز - راست پنجگاه Do - مسعود جاهد
طرز - راست پنجگاه Do
01:57
13
لیلی و مجنون - راست پنجگاه Do - مسعود جاهد
لیلی و مجنون - راست پنجگاه Do
01:02
14
ماور النهر - راست پنجگاه Do - مسعود جاهد
ماور النهر - راست پنجگاه Do
01:24
15
ماورا النهر نوع دیگر - راست پنجگاه Do - مسعود جاهد
ماورا النهر نوع دیگر - راست پنجگاه Do
01:17
16
راک هندی - راست پنجگاه Do - مسعود جاهد
راک هندی - راست پنجگاه Do
01:17
17
صغیر - راست پنجگاه Do - مسعود جاهد
صغیر - راست پنجگاه Do
00:45
18
راک عبدالله - راست پنجگاه Do - مسعود جاهد
راک عبدالله - راست پنجگاه Do
01:10
19
راک کشمیر - راست پنجگاه Do - مسعود جاهد
راک کشمیر - راست پنجگاه Do
01:24
20
درآمد اول - راست پنجگاه Sol - مسعود جاهد
درآمد اول - راست پنجگاه Sol
01:05
21
درآمد دوم - راست پنجگاه Sol - مسعود جاهد
درآمد دوم - راست پنجگاه Sol
00:58
22
پنجه شعری - راست پنجگاه Sol - مسعود جاهد
پنجه شعری - راست پنجگاه Sol
00:53
23
پروانه - راست پنجگاه Sol - مسعود جاهد
پروانه - راست پنجگاه Sol
00:43
24
نغمه - راست پنجگاه Sol - مسعود جاهد
نغمه - راست پنجگاه Sol
01:02
25
روح افزا - راست پنجگاه Sol - مسعود جاهد
روح افزا - راست پنجگاه Sol
00:58
26
پنجگاه - راست پنجگاه Sol - مسعود جاهد
پنجگاه - راست پنجگاه Sol
00:48
27
عشاق سپهر - راست پنجگاه Sol - مسعود جاهد
عشاق سپهر - راست پنجگاه Sol
01:00
28
نیریز - راست پنجگاه Sol - مسعود جاهد
نیریز - راست پنجگاه Sol
01:45
29
بیات عجم محیر قرچه - راست پنجگاه Sol - مسعود جاهد
بیات عجم محیر قرچه - راست پنجگاه Sol
01:35
30
مبرقع - راست پنجگاه Sol - مسعود جاهد
مبرقع - راست پنجگاه Sol
00:47
31
طرز - راست پنجگاه Sol - مسعود جاهد
طرز - راست پنجگاه Sol
02:04
32
لیلی و مجنون - راست پنجگاه Sol - مسعود جاهد
لیلی و مجنون - راست پنجگاه Sol
01:06
33
ماور النهر - راست پنجگاه Sol - مسعود جاهد
ماور النهر - راست پنجگاه Sol
01:21
34
ماورا النهر نوع دیگر - راست پنجگاه Sol - مسعود جاهد
ماورا النهر نوع دیگر - راست پنجگاه Sol
01:14
35
راک هندی - راست پنجگاه Sol - مسعود جاهد
راک هندی - راست پنجگاه Sol
01:12
36
صغیر - راست پنجگاه Sol - مسعود جاهد
صغیر - راست پنجگاه Sol
00:42
37
راک عبدالله - راست پنجگاه Sol - مسعود جاهد
راک عبدالله - راست پنجگاه Sol
01:04
38
راک کشمیر - راست پنجگاه Sol - مسعود جاهد
راک کشمیر - راست پنجگاه Sol
01:12
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام