ردیف نی ۱ - مسعود جاهد

ردیف نی ۱

#عنوان
1
درآمد خارا - شور Re - مسعود جاهد
درآمد خارا - شور Re
00:41
2
در آمد شور - شور Re - مسعود جاهد
در آمد شور - شور Re
00:53
3
کرشمه - شور Re - مسعود جاهد
کرشمه - شور Re
00:54
4
رهاوی - شور Re - مسعود جاهد
رهاوی - شور Re
00:39
5
سلمک - شور Re - مسعود جاهد
سلمک - شور Re
02:01
6
قرچه - شور Re - مسعود جاهد
قرچه - شور Re
01:24
7
رضوی - شور Re - مسعود جاهد
رضوی - شور Re
01:28
8
تحریر جواد خانی - شور Re - مسعود جاهد
تحریر جواد خانی - شور Re
01:58
9
زیر کش سملک - شور Re - مسعود جاهد
زیر کش سملک - شور Re
01:00
10
عزال - شور Re - مسعود جاهد
عزال - شور Re
00:56
11
حسینی - شور Re - مسعود جاهد
حسینی - شور Re
00:49
12
ملک حسین - شور Re - مسعود جاهد
ملک حسین - شور Re
01:27
13
دوبیتی - شور Re - مسعود جاهد
دوبیتی - شور Re
00:58
14
خارا - شور Re - مسعود جاهد
خارا - شور Re
01:01
15
شهناز - شور Re - مسعود جاهد
شهناز - شور Re
01:19
16
قجر - شور Re - مسعود جاهد
قجر - شور Re
01:52
17
درآمد خارا - شور La - مسعود جاهد
درآمد خارا - شور La
00:38
18
درآمد - شور La - مسعود جاهد
درآمد - شور La
00:50
19
کرشمه - شور La - مسعود جاهد
کرشمه - شور La
00:50
20
رهاوی - شور La - مسعود جاهد
رهاوی - شور La
00:36
21
سلمک - شور La - مسعود جاهد
سلمک - شور La
02:00
22
قرچه - شور La - مسعود جاهد
قرچه - شور La
01:23
23
رضوی - شور La - مسعود جاهد
رضوی - شور La
01:22
24
تحریر جواد خانی- شور La - مسعود جاهد
تحریر جواد خانی- شور La
01:55
25
زیر کش سملک - شور La - مسعود جاهد
زیر کش سملک - شور La
00:54
26
عزال - شور La - مسعود جاهد
عزال - شور La
00:52
27
حسینی - شور La - مسعود جاهد
حسینی - شور La
00:45
28
ملک حسین - شور La - مسعود جاهد
ملک حسین - شور La
00:56
29
دوبیتی - شور La - مسعود جاهد
دوبیتی - شور La
00:35
30
خارا - شور La - مسعود جاهد
خارا - شور La
01:02
31
شهناز - شور La - مسعود جاهد
شهناز - شور La
01:17
32
قجر - شور La - مسعود جاهد
قجر - شور La
01:57
33
درآمد - دشتی La - مسعود جاهد
درآمد - دشتی La
01:41
34
دشتستانی - دشتی La - مسعود جاهد
دشتستانی - دشتی La
01:20
35
حاجیانی - دشتی La - مسعود جاهد
حاجیانی - دشتی La
01:09
36
بید گلی - دشتی La - مسعود جاهد
بید گلی - دشتی La
00:54
37
غم انگیز - دشتی La - مسعود جاهد
غم انگیز - دشتی La
01:15
38
اوج - دشتی La - مسعود جاهد
اوج - دشتی La
01:44
39
گیلکی - دشتی La - مسعود جاهد
گیلکی - دشتی La
00:59
40
بید گلی - دشتی Mi - مسعود جاهد
بید گلی - دشتی Mi
00:47
41
درآمد - دشتی Mi - مسعود جاهد
درآمد - دشتی Mi
01:35
42
دشتستانی - دشتی Mi - مسعود جاهد
دشتستانی - دشتی Mi
01:13
43
حاجیانی - دشتی Mi - مسعود جاهد
حاجیانی - دشتی Mi
01:11
44
بید گلی - دشتی Mi - مسعود جاهد
بید گلی - دشتی Mi
00:47
45
غم انگیز - دشتی Mi - مسعود جاهد
غم انگیز - دشتی Mi
01:05
46
اوج - دشتی Mi - مسعود جاهد
اوج - دشتی Mi
01:54
47
گیلکی - دشتی Mi - مسعود جاهد
گیلکی - دشتی Mi
00:51
48
سملی - دشتی Mi - مسعود جاهد
سملی - دشتی Mi
00:47
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام