ردیف نی ۵ - مسعود جاهد

ردیف نی ۵

#عنوان
1
درآمد - همایون Re - مسعود جاهد
درآمد - همایون Re
01:10
2
درآمد چکاوک - همایون Re - مسعود جاهد
درآمد چکاوک - همایون Re
00:33
3
چکاوک - همایون Re - مسعود جاهد
چکاوک - همایون Re
01:32
4
لیلی و مجنون - همایون Re - مسعود جاهد
لیلی و مجنون - همایون Re
01:47
5
شوشتری - همایون Re - مسعود جاهد
شوشتری - همایون Re
01:14
6
بختیاری - همایون Re - مسعود جاهد
بختیاری - همایون Re
01:40
7
طرز - همایون Re - مسعود جاهد
طرز - همایون Re
00:22
8
راز و نیاز - همایون Re - مسعود جاهد
راز و نیاز - همایون Re
01:01
9
نی داوود - همایون Re - مسعود جاهد
نی داوود - همایون Re
01:49
10
بیداد - همایون Re - مسعود جاهد
بیداد - همایون Re
01:26
11
اوج - همایون Re - مسعود جاهد
اوج - همایون Re
01:03
12
موالیان - همایون Re - مسعود جاهد
موالیان - همایون Re
01:46
13
درآمد - همایون Sol - مسعود جاهد
درآمد - همایون Sol
01:12
14
درآمد چکاوک - همایون Sol - مسعود جاهد
درآمد چکاوک - همایون Sol
00:31
15
چکاوک - همایون Sol - مسعود جاهد
چکاوک - همایون Sol
01:38
16
لیلی و مجنون - همایون Sol - مسعود جاهد
لیلی و مجنون - همایون Sol
01:42
17
شوشتری - همایون Sol - مسعود جاهد
شوشتری - همایون Sol
01:17
18
بختیاری - همایون Sol - مسعود جاهد
بختیاری - همایون Sol
01:39
19
طرز - همایون Sol - مسعود جاهد
طرز - همایون Sol
00:18
20
راز و نیاز - همایون Sol - مسعود جاهد
راز و نیاز - همایون Sol
01:02
21
نی داوود - همایون Sol - مسعود جاهد
نی داوود - همایون Sol
01:53
22
بیداد - همایون Sol - مسعود جاهد
بیداد - همایون Sol
01:27
23
اوج - همایون Sol - مسعود جاهد
اوج - همایون Sol
01:02
24
موالیان - همایون Sol - مسعود جاهد
موالیان - همایون Sol
01:57
25
درآمد - اصفهان Sol - مسعود جاهد
درآمد - اصفهان Sol
01:54
26
جامه دران - اصفهان Sol - مسعود جاهد
جامه دران - اصفهان Sol
01:14
27
بیات شیراز - اصفهان Sol - مسعود جاهد
بیات شیراز - اصفهان Sol
01:49
28
بیات راجه - اصفهان Sol - مسعود جاهد
بیات راجه - اصفهان Sol
01:21
29
عراق - اصفهان Sol - مسعود جاهد
عراق - اصفهان Sol
02:08
30
اوج - اصفهان Sol - مسعود جاهد
اوج - اصفهان Sol
01:00
31
نغمه - اصفهان Sol - مسعود جاهد
نغمه - اصفهان Sol
01:45
32
سوز و گداز - اصفهان Sol - مسعود جاهد
سوز و گداز - اصفهان Sol
02:34
33
مثنوی - اصفهان Sol - مسعود جاهد
مثنوی - اصفهان Sol
02:50
34
صوفی نامه - اصفهان Sol - مسعود جاهد
صوفی نامه - اصفهان Sol
02:43
35
درآمد - اصفهان Do - مسعود جاهد
درآمد - اصفهان Do
01:58
36
جامه دران - اصفهان Do - مسعود جاهد
جامه دران - اصفهان Do
01:20
37
بیات شیراز - اصفهان Do - مسعود جاهد
بیات شیراز - اصفهان Do
01:57
38
بیات راجه - اصفهان Do - مسعود جاهد
بیات راجه - اصفهان Do
01:27
39
عراق - اصفهان Do - مسعود جاهد
عراق - اصفهان Do
02:20
40
اوج - اصفهان Do - مسعود جاهد
اوج - اصفهان Do
00:58
41
نغمه - اصفهان Do - مسعود جاهد
نغمه - اصفهان Do
01:15
42
سوز و گداز - اصفهان Do - مسعود جاهد
سوز و گداز - اصفهان Do
02:28
43
مثنوی - اصفهان Do - مسعود جاهد
مثنوی - اصفهان Do
02:41
44
صوفی نامه - اصفهان Do - مسعود جاهد
صوفی نامه - اصفهان Do
02:29
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام