ردیف نی ۲ - مسعود جاهد

ردیف نی ۲

#عنوان
1
در آمد سماع حضور - بیات ترک Fa - مسعود جاهد
در آمد سماع حضور - بیات ترک Fa
01:25
2
درآمد اول - بیات ترک Fa - مسعود جاهد
درآمد اول - بیات ترک Fa
01:14
3
درآمد دوم - بیات ترک Fa - مسعود جاهد
درآمد دوم - بیات ترک Fa
00:58
4
درآمد سوم - بیات ترک Fa - مسعود جاهد
درآمد سوم - بیات ترک Fa
02:11
5
جامه دران - بیات ترک Fa - مسعود جاهد
جامه دران - بیات ترک Fa
01:03
6
محمد صادق خانی - بیات ترک Fa - مسعود جاهد
محمد صادق خانی - بیات ترک Fa
01:54
7
دوگاه - بیات ترک Fa - مسعود جاهد
دوگاه - بیات ترک Fa
00:52
8
مهدی ضرابی - بیات ترک Fa - مسعود جاهد
مهدی ضرابی - بیات ترک Fa
01:31
9
قطار - بیات ترک Fa - مسعود جاهد
قطار - بیات ترک Fa
01:15
10
شهابی - بیات ترک Fa - مسعود جاهد
شهابی - بیات ترک Fa
01:02
11
روح الارواح - بیات ترک Fa - مسعود جاهد
روح الارواح - بیات ترک Fa
01:34
12
شکسته - بیات ترک Fa - مسعود جاهد
شکسته - بیات ترک Fa
00:55
13
ابول - بیات ترک Fa - مسعود جاهد
ابول - بیات ترک Fa
00:55
14
مثنوی - بیات ترک Fa - مسعود جاهد
مثنوی - بیات ترک Fa
02:05
15
در آمد سماع حضور - بیات ترک Do - مسعود جاهد
در آمد سماع حضور - بیات ترک Do
00:33
16
درآمد اول - بیات ترک Do - مسعود جاهد
درآمد اول - بیات ترک Do
00:29
17
درآمد دوم - بیات ترک Do - مسعود جاهد
درآمد دوم - بیات ترک Do
01:10
18
درآمد سوم - بیات ترک Do - مسعود جاهد
درآمد سوم - بیات ترک Do
00:33
19
جامه دران - بیات ترک Do - مسعود جاهد
جامه دران - بیات ترک Do
00:42
20
محمد صادق خانی - بیات ترک Do - مسعود جاهد
محمد صادق خانی - بیات ترک Do
00:49
21
دوگاه - بیات ترک Do - مسعود جاهد
دوگاه - بیات ترک Do
00:28
22
مهدی ضرابی - بیات ترک Do - مسعود جاهد
مهدی ضرابی - بیات ترک Do
00:43
23
قطار - بیات ترک Do - مسعود جاهد
قطار - بیات ترک Do
00:52
24
شهابی - بیات ترک Do - مسعود جاهد
شهابی - بیات ترک Do
00:51
25
روح الارواح - بیات ترک Do - مسعود جاهد
روح الارواح - بیات ترک Do
01:39
26
شکسته - بیات ترک Do - مسعود جاهد
شکسته - بیات ترک Do
00:58
27
ابول - بیات ترک Do - مسعود جاهد
ابول - بیات ترک Do
01:01
28
مثنوی - بیات ترک Do - مسعود جاهد
مثنوی - بیات ترک Do
02:11
29
درآمد - ابو عطا Sol - مسعود جاهد
درآمد - ابو عطا Sol
01:25
30
رامکلی - ابو عطا Sol - مسعود جاهد
رامکلی - ابو عطا Sol
01:50
31
حجاز - ابو عطا Sol - مسعود جاهد
حجاز - ابو عطا Sol
01:28
32
چهار پاره - ابو عطا Sol - مسعود جاهد
چهار پاره - ابو عطا Sol
02:26
33
خسروشیرین - ابو عطا Sol - مسعود جاهد
خسروشیرین - ابو عطا Sol
01:04
34
گبری - ابو عطا Sol - مسعود جاهد
گبری - ابو عطا Sol
00:47
35
مثنوی - ابو عطا Re - مسعود جاهد
مثنوی - ابو عطا Re
02:10
36
درآمد - ابو عطا Re - مسعود جاهد
درآمد - ابو عطا Re
01:24
37
رامکلی - ابو عطا Re - مسعود جاهد
رامکلی - ابو عطا Re
01:59
38
حجاز - ابو عطا Re - مسعود جاهد
حجاز - ابو عطا Re
01:30
39
چهار پاره - ابو عطا Re - مسعود جاهد
چهار پاره - ابو عطا Re
02:45
40
خسروشیرین - ابو عطا Re - مسعود جاهد
خسروشیرین - ابو عطا Re
01:06
41
گبری - ابو عطا Re - مسعود جاهد
گبری - ابو عطا Re
00:51
42
مثنوی - ابو عطا Re - مسعود جاهد
مثنوی - ابو عطا Re
02:23
43
درآمد - کرد بیات La - مسعود جاهد
درآمد - کرد بیات La
02:37
44
حزین - کرد بیات La - مسعود جاهد
حزین - کرد بیات La
00:57
45
اوج - کرد بیات La - مسعود جاهد
اوج - کرد بیات La
01:35
46
درآمد - کرد بیات Mi - مسعود جاهد
درآمد - کرد بیات Mi
02:25
47
حزین - کرد بیات Mi - مسعود جاهد
حزین - کرد بیات Mi
01:02
48
اوج - کرد بیات Mi - مسعود جاهد
اوج - کرد بیات Mi
01:31
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام