ردیف نی ۶ - مسعود جاهد

ردیف نی ۶

#عنوان
1
درآمد - سه گانه Sicoron - مسعود جاهد
درآمد - سه گانه Sicoron
01:18
2
زابل - سه گانه Sicoron - مسعود جاهد
زابل - سه گانه Sicoron
01:08
3
مویه - سه گانه Sicoron - مسعود جاهد
مویه - سه گانه Sicoron
01:19
4
شکسته مویه - سه گانه Sicoron - مسعود جاهد
شکسته مویه - سه گانه Sicoron
01:10
5
مخالف - سه گانه Sicoron - مسعود جاهد
مخالف - سه گانه Sicoron
02:10
6
مغلوب - سه گانه Sicoron - مسعود جاهد
مغلوب - سه گانه Sicoron
01:38
7
مثنوی مخالف - سه گانه Sicoron - مسعود جاهد
مثنوی مخالف - سه گانه Sicoron
01:23
8
درآمد - سه گانه Micoron - مسعود جاهد
درآمد - سه گانه Micoron
01:26
9
زابل - سه گانه Micoron - مسعود جاهد
زابل - سه گانه Micoron
01:12
10
مویه - سه گانه Micoron - مسعود جاهد
مویه - سه گانه Micoron
01:18
11
شکسته مویه - سه گانه Micoron - مسعود جاهد
شکسته مویه - سه گانه Micoron
01:11
12
مخالف - سه گانه Micoron - مسعود جاهد
مخالف - سه گانه Micoron
02:10
13
مغلوب - سه گانه Micoron - مسعود جاهد
مغلوب - سه گانه Micoron
01:48
14
مثنوی مخالف - سه گانه Micoron - مسعود جاهد
مثنوی مخالف - سه گانه Micoron
01:32
15
درآمد - چهار گانه Re - مسعود جاهد
درآمد - چهار گانه Re
02:50
16
زابل - چهار گانه Re - مسعود جاهد
زابل - چهار گانه Re
02:05
17
پنجه مویه - چهار گانه Re - مسعود جاهد
پنجه مویه - چهار گانه Re
00:29
18
رجز - چهار گانه Re - مسعود جاهد
رجز - چهار گانه Re
00:43
19
هدی - چهار گانه Re - مسعود جاهد
هدی - چهار گانه Re
00:50
20
پهلوی - چهار گانه Re - مسعود جاهد
پهلوی - چهار گانه Re
00:38
21
حصار - چهار گانه Re - مسعود جاهد
حصار - چهار گانه Re
02:01
22
مخالف - چهار گانه Re - مسعود جاهد
مخالف - چهار گانه Re
01:41
23
مغلوب - چهار گانه Re - مسعود جاهد
مغلوب - چهار گانه Re
00:48
24
نغمه ی مغلوب - چهار گانه Re - مسعود جاهد
نغمه ی مغلوب - چهار گانه Re
00:57
25
حزان - چهار گانه Re - مسعود جاهد
حزان - چهار گانه Re
00:58
26
منصوری - چهار گانه Re - مسعود جاهد
منصوری - چهار گانه Re
02:35
27
درآمد - چهار گاه Sol - مسعود جاهد
درآمد - چهار گاه Sol
03:01
28
زابل - چهار گاه Sol - مسعود جاهد
زابل - چهار گاه Sol
02:06
29
پنجه مویه - چهار گاه Sol - مسعود جاهد
پنجه مویه - چهار گاه Sol
00:27
30
رجز - چهار گاه Sol - مسعود جاهد
رجز - چهار گاه Sol
00:47
31
هدی - چهار گاه Sol - مسعود جاهد
هدی - چهار گاه Sol
00:53
32
پهلوی - چهار گاه Sol - مسعود جاهد
پهلوی - چهار گاه Sol
00:42
33
حصار - چهار گاه Sol - مسعود جاهد
حصار - چهار گاه Sol
01:59
34
مخالف - چهار گاه Sol - مسعود جاهد
مخالف - چهار گاه Sol
01:35
35
مغلوب - چهار گاه Sol - مسعود جاهد
مغلوب - چهار گاه Sol
00:49
36
نغمه ی مغلوب - چهار گاه Sol - مسعود جاهد
نغمه ی مغلوب - چهار گاه Sol
01:04
37
حزان - چهار گاه Sol - مسعود جاهد
حزان - چهار گاه Sol
00:58
38
منصوری - چهار گاه Sol - مسعود جاهد
منصوری - چهار گاه Sol
02:33
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام