یک قافله دل

یک قافله دل

جمشید پورمهر

لیست آهنگ ها

پیش درآمد همایون گوش کنید
جمشید پورمهر
تکنوازی تار گوش کنید
جمشید پورمهر
چهارمضراب همایون گوش کنید
جمشید پورمهر
ساز و آواز همایون (سعدی) گوش کنید
جمشید پورمهر
ضربی بیداد گوش کنید
جمشید پورمهر
تصنیف صبوری گوش کنید
جمشید پورمهر
ساز و آواز همایون (عراقی / سعدی) گوش کنید
جمشید پورمهر
تصنیف یک قافله دل گوش کنید
جمشید پورمهر
پیش درآمد شوشتری گوش کنید
جمشید پورمهر
ساز و آواز شوشتری منصوری گوش کنید
جمشید پورمهر
تصنیف دور از تو گوش کنید
جمشید پورمهر
رنگ شوشتری گوش کنید
جمشید پورمهر