30 قطعه چهار مضراب برای سنتور (لوح اول) - فرامرز پایور و محمدرضا رستمیان

30 قطعه چهار مضراب برای سنتور (لوح اول)

#عنوان
1
چهار مضراب شور - فرامرز پایور و محمدرضا رستمیان
چهار مضراب شور
04:27
2
چهار مضراب شهناز - فرامرز پایور و محمدرضا رستمیان
چهار مضراب شهناز
03:52
3
چهار مضراب رضوی - فرامرز پایور و محمدرضا رستمیان
چهار مضراب رضوی
02:00
4
چهار مضراب حسینی - فرامرز پایور و محمدرضا رستمیان
چهار مضراب حسینی
02:14
5
چهار مضراب سه گاه - فرامرز پایور و محمدرضا رستمیان
چهار مضراب سه گاه
01:58
6
چهار مضراب زابل (سه گاه) - فرامرز پایور و محمدرضا رستمیان
چهار مضراب زابل (سه گاه)
04:02
7
چهار مضراب مخالف سه گاه - فرامرز پایور و محمدرضا رستمیان
چهار مضراب مخالف سه گاه
02:47
8
چهار مضراب ترک - فرامرز پایور و محمدرضا رستمیان
چهار مضراب ترک
07:22
9
چهار مضراب شکسته (ترک) - فرامرز پایور و محمدرضا رستمیان
چهار مضراب شکسته (ترک)
03:22
10
چهار مضراب ابوعطا - فرامرز پایور و محمدرضا رستمیان
چهار مضراب ابوعطا
04:22
11
چهار مضراب حجاز - فرامرز پایور و محمدرضا رستمیان
چهار مضراب حجاز
02:06
12
چهار مضراب افشاری - فرامرز پایور و محمدرضا رستمیان
چهار مضراب افشاری
04:36
13
چهار مضراب قرایی - فرامرز پایور و محمدرضا رستمیان
چهار مضراب قرایی
02:41
14
چهار مضراب دشتی - فرامرز پایور و محمدرضا رستمیان
چهار مضراب دشتی
04:07
15
چهار مضراب عشاق (دشتی) - فرامرز پایور و محمدرضا رستمیان
چهار مضراب عشاق (دشتی)
03:17
16
چهار مضراب همایون - فرامرز پایور و محمدرضا رستمیان
چهار مضراب همایون
05:13
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 5 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام