مجد تار - لطف اله مجد و حسین تهرانی و امیر ناصر افتتاح

مجد تار

#عنوان
1
درآمد و چهارمضراب ابوعطا - لطف اله مجد و حسین تهرانی و امیر ناصر افتتاح
درآمد و چهارمضراب ابوعطا
04:52
2
درآمد و چهارمضراب همایون - لطف اله مجد و حسین تهرانی و امیر ناصر افتتاح
درآمد و چهارمضراب همایون
03:17
3
درآمد و چهارمضراب ماهور - لطف اله مجد و حسین تهرانی و امیر ناصر افتتاح
درآمد و چهارمضراب ماهور
03:36
4
درآمد و چهارمضراب همایون ۲ - لطف اله مجد و حسین تهرانی و امیر ناصر افتتاح
درآمد و چهارمضراب همایون ۲
02:37
5
درآمد و چهارمضراب شور - لطف اله مجد و حسین تهرانی و امیر ناصر افتتاح
درآمد و چهارمضراب شور
01:16
6
چهارمضراب شوشتری - لطف اله مجد و حسین تهرانی و امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب شوشتری
02:33
7
درآمد شوشتری و بیداد - لطف اله مجد و حسین تهرانی و امیر ناصر افتتاح
درآمد شوشتری و بیداد
03:36
8
چهارمضراب شوشتری - لطف اله مجد و حسین تهرانی و امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب شوشتری
02:42
9
درآمد سه گاه، مویه، زابل و فرود - لطف اله مجد و حسین تهرانی و امیر ناصر افتتاح
درآمد سه گاه، مویه، زابل و فرود
06:23
10
چهارمضراب سه گاه - لطف اله مجد و حسین تهرانی و امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب سه گاه
02:59
11
درآمد ابوعطا و چهارمضراب - لطف اله مجد و حسین تهرانی و امیر ناصر افتتاح
درآمد ابوعطا و چهارمضراب
03:07
12
درآمد بیات ترک - لطف اله مجد و حسین تهرانی و امیر ناصر افتتاح
درآمد بیات ترک
03:48
13
درآمد افشاری - لطف اله مجد و حسین تهرانی و امیر ناصر افتتاح
درآمد افشاری
05:40
14
درآمد و چهارمضراب شور ۲ - لطف اله مجد و حسین تهرانی و امیر ناصر افتتاح
درآمد و چهارمضراب شور ۲
07:12
15
درآمد و چهارمضراب همایون ۳ - لطف اله مجد و حسین تهرانی و امیر ناصر افتتاح
درآمد و چهارمضراب همایون ۳
04:43
16
درآمد و چهارمضراب سه گاه - لطف اله مجد و حسین تهرانی و امیر ناصر افتتاح
درآمد و چهارمضراب سه گاه
01:57
17
درآمد و چهارمضراب ماهور ۲ - لطف اله مجد و حسین تهرانی و امیر ناصر افتتاح
درآمد و چهارمضراب ماهور ۲
03:22
18
درآمد و چهارمضراب بیات ترک - لطف اله مجد و حسین تهرانی و امیر ناصر افتتاح
درآمد و چهارمضراب بیات ترک
02:24
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام