استادمحمدرضاشجریان / همایون شجریان

استادمحمدرضاشجریان / همایون شجریان

1 دنبال کننده531 آهنگ (50:33:52)
#عنوان
4
سکوت بین دو حرف این گل شب بو - همایون شجریان
سکوت بین دو حرف این گل شب بو
05:38
11
با تو غزل به سادگی حرف می شود - همایون شجریان
با تو غزل به سادگی حرف می شود
03:36
14
امشب کنار غزلهای من بخواب - همایون شجریان
امشب کنار غزلهای من بخواب
03:19
15
آخرین شعاع آفتاب زمستانی - همایون شجریان
آخرین شعاع آفتاب زمستانی
05:38
18
بخش 2 - همایون شجریان
08:19
21
بخش 5 - همایون شجریان
01:26
22
بخش 6 - همایون شجریان
00:41
27
همنوازی کوبهای - همایون شجریان
همنوازی کوبهای
04:07
28
تصنیف «بیهمگان» - همایون شجریان
تصنیف «بیهمگان»
04:20
29
آواز «زورق شکسته» - همایون شجریان
آواز «زورق شکسته»
04:39
30
تصنیف «شرم و شوق» - همایون شجریان
تصنیف «شرم و شوق»
04:56
31
01:36
32
تصنیف «چه آتشها» - همایون شجریان
تصنیف «چه آتشها»
07:43
33
تصنیف «بزم تو» - همایون شجریان
تصنیف «بزم تو»
05:34
34
تصنیف «نَه گریهای» - همایون شجریان
تصنیف «نَه گریهای»
05:13
35
07:57
36
ساز و آواز راست پنجگاه - همایون شجریان
ساز و آواز راست پنجگاه
13:04
37
قطعۀ «راهها» - همایون شجریان
02:44
38
02:41
39
تصنیف «دلم دیوانه شد» - همایون شجریان
تصنیف «دلم دیوانه شد»
03:59
40
آواز «گناه عشق» - همایون شجریان
آواز «گناه عشق»
04:30
41
تصنیف «باران موافق» - همایون شجریان
تصنیف «باران موافق»
06:32
42
تصنیف «دل افروزتر از صبح» - همایون شجریان
تصنیف «دل افروزتر از صبح»
08:55
43
02:04
55
ساز و آواز
ساز و آواز "رها نمی کند ایام"
07:00
56
05:38
58
ساز و آواز شکسته
ساز و آواز شکسته "دست به جان نمی رسد"
07:07
59
10:17
61
ساز و آواز
ساز و آواز "دست بنه بر دلم"
06:09
63
چرا رفتی - همایون شجریان
05:18
64
درون آینه - همایون شجریان
06:02
65
دل به دل - همایون شجریان
05:34
66
کولی - همایون شجریان
05:15
67
همه هیچم - همایون شجریان
05:32
68
چونی بی من - همایون شجریان
07:33
69
شتک - همایون شجریان
05:23
70
در حصار شب - همایون شجریان
07:24
82
میدان اعدام و ملودی زورو - میلاد عمرانلو و همایون شجریان
میدان اعدام و ملودی زورو
02:41
84
تصنیف «جانا به نگاهی» - همایون شجریان
تصنیف «جانا به نگاهی»
07:47
85
ساز و آواز «شب فراق» - همایون شجریان
ساز و آواز «شب فراق»
13:19
86
تصنیف «بهار عاشق» - همایون شجریان
تصنیف «بهار عاشق»
05:43
87
تصنیف ناز و فتنهگری «نام عاشق» - همایون شجریان
تصنیف ناز و فتنهگری «نام عاشق»
06:57
88
تصنیف «شب جدایی» - همایون شجریان
تصنیف «شب جدایی»
05:34
89
تصنیف «افسانۀ عشق» - همایون شجریان
تصنیف «افسانۀ عشق»
05:39
90
تصنیف «آتشی در سینه» - همایون شجریان
تصنیف «آتشی در سینه»
04:18
91
مقدمۀ چهارگاه بههمراه آواز بداهۀ «برون از دیدهها» - همایون شجریان
مقدمۀ چهارگاه بههمراه آواز بداهۀ «برون از دیدهها»
04:50
92
تصنیف «در عاشقی» - همایون شجریان
تصنیف «در عاشقی»
04:17
94
تصنیف «آب، نان، آواز» - همایون شجریان
تصنیف «آب، نان، آواز»
05:16
95
مقدمۀ دشتی، آوازهای ریتمیک «بیدل و بیزبان» و «صنما» - همایون شجریان
مقدمۀ دشتی، آوازهای ریتمیک «بیدل و بیزبان» و «صنما»
15:07
96
چهارمضراب دشتی «سهنوازی» - همایون شجریان
چهارمضراب دشتی «سهنوازی»
01:55
97
تصنیف «شهربهشهر» - همایون شجریان
تصنیف «شهربهشهر»
07:32
98
تصنیف «خاکدان عشق» - همایون شجریان
تصنیف «خاکدان عشق»
04:18
99
مقدمۀ تصنیف «می عشق» - همایون شجریان
مقدمۀ تصنیف «می عشق»
02:32
100
تصنیف «می عشق» - همایون شجریان
05:07
101
تصنیف «بهجان تو» - همایون شجریان
تصنیف «بهجان تو»
04:35
105
10:49
106
09:20
108
04:32
110
06:11
112
آواز خورشید آرزو - همایون شجریان
آواز خورشید آرزو
12:32
113
تصنیف چین زلف - همایون شجریان
06:53
114
ساز و آواز عشق پاک - همایون شجریان
ساز و آواز عشق پاک
07:25
115
تصنیف اسرار عشق - همایون شجریان
تصنیف اسرار عشق
07:19
116
ساز و آواز دلشده - همایون شجریان
ساز و آواز دلشده
06:06
117
تصنیف وطن - همایون شجریان
09:00
118
تصنیف مرغ سحر - همایون شجریان
04:15
126
تصنیف
تصنیف "عاشقانه"
11:09
127
ساز و آواز
ساز و آواز "بوی عشق"
11:02
128
تصنیف
تصنیف "قیژک کولی"
08:29
130
ساز و آواز
ساز و آواز "کمند زلف"
10:20
131
تصنیف
تصنیف "زهی عشق"
08:53
133
آواز بر قطعه دیدار - محمدرضا شجریان
آواز بر قطعه دیدار
08:54
135
ادامه قطعه پنج ضربی - محمدرضا شجریان
ادامه قطعه پنج ضربی
03:35
137
تصنیف شور
تصنیف شور "در فراق"
11:42
138
07:21
139
چهارمضراب افشاری
چهارمضراب افشاری "رقص پروانه"
05:17
140
07:03
141
تصنیف افشاری
تصنیف افشاری "ساقیا"
09:24
142
04:53
143
تصنیف افشاری باده عشق - محمدرضا شجریان
تصنیف افشاری باده عشق
09:13
149