﷼﷼اهنگدانلود،﷼﷼﷼

﷼﷼اهنگدانلود،﷼﷼﷼

0 دنبال کننده325 آهنگ (32:13:08)
#عنوان
6
05:29
15
گَله رِ بردن، اسّاره سو، کتولی، قطعه ی ضربی دنباله ی کِلِ حال - احمد محسن پور
گَله رِ بردن، اسّاره سو، کتولی، قطعه ی ضربی دنباله ی کِلِ حال
13:25
16
05:44
17
05:46
18
03:32
19
04:53
21
03:47
24
05:44
25
من آن تنهاترین مَردم - سینا سرلک
من آن تنهاترین مَردم
06:23
27
کِی میرسد باران - سینا سرلک
کِی میرسد باران
08:58
28
خورشید و ماه - سینا سرلک
14:20
29
آینهای برای آسمان - سینا سرلک
آینهای برای آسمان
10:38
30
من آن تنهاترین مَردم (بدون دکلمه) - سینا سرلک
من آن تنهاترین مَردم (بدون دکلمه)
04:32
31
03:19
35
ساز و آواز (درآمد بیات ترک، گشایش، داد، شکسته، فرود) - محمدرضا شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان
ساز و آواز (درآمد بیات ترک، گشایش، داد، شکسته، فرود)
15:07
38
تکنوازی سنتور (بیات ترک، فرود به شور) - محمدرضا شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان
تکنوازی سنتور (بیات ترک، فرود به شور)
01:56
40
ساز و آواز (کردبیات، حزین، عشاق، بسته نگار، فرود) - محمدرضا شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان
ساز و آواز (کردبیات، حزین، عشاق، بسته نگار، فرود)
11:18
41
ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...) - محمدرضا شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان
ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)
18:56
46
ساز و آواز (درآمد بیات ترک، گشایش، داد، شکسته، فرود) - محمدرضا شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان
ساز و آواز (درآمد بیات ترک، گشایش، داد، شکسته، فرود)
15:07
49
تکنوازی سنتور (بیات ترک، فرود به شور) - محمدرضا شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان
تکنوازی سنتور (بیات ترک، فرود به شور)
01:56
51
ساز و آواز (کردبیات، حزین، عشاق، بسته نگار، فرود) - محمدرضا شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان
ساز و آواز (کردبیات، حزین، عشاق، بسته نگار، فرود)
11:18
52
ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...) - محمدرضا شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان
ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)
18:56
68
تصنیف کر بختیاری - کوروش اسدپور
تصنیف کر بختیاری
08:26
69
آواز دشتی با نی (غمنامه) - کوروش اسدپور
آواز دشتی با نی (غمنامه)
05:00
70
05:19
71
تصنیف تی به ره - کوروش اسدپور
تصنیف تی به ره
05:12
72
تصنیف بهار گل - کوروش اسدپور
تصنیف بهار گل
05:05
73
تصنیف مال کنون - کوروش اسدپور
تصنیف مال کنون
08:02
74
آواز گاگریوه (خون گریه) - کوروش اسدپور
آواز گاگریوه (خون گریه)
05:49
75
تصنیف طبیب دردها 1 - کوروش اسدپور
تصنیف طبیب دردها 1
02:50
76
آواز یار یار ممسنی - کوروش اسدپور
آواز یار یار ممسنی
03:43
77
تصنیف طبیب دردها 2 - کوروش اسدپور
تصنیف طبیب دردها 2
02:41
78
03:16
79
قطعه بدون کلام (چوب بازی) - کوروش اسدپور
قطعه بدون کلام (چوب بازی)
01:52
80
آواز شوشتری - کوروش اسدپور
آواز شوشتری
02:57
81
تصنیف آسماری - کوروش اسدپور
تصنیف آسماری
04:35
82
آواز حماسه - کوروش اسدپور
آواز حماسه
06:05
83
تصنیف ره دیر - کوروش اسدپور
تصنیف ره دیر
06:42
84
آواز یار یار بویر احمدی - کوروش اسدپور
آواز یار یار بویر احمدی
09:06
85
تصنیف تی به ره - کوروش اسدپور
تصنیف تی به ره
04:36
86
تصنیف مال کنون - کوروش اسدپور
تصنیف مال کنون
08:02
87
آواز گاگریوه (خون گریه) - کوروش اسدپور
آواز گاگریوه (خون گریه)
05:49
88
تصنیف طبیب دردها 1 - کوروش اسدپور
تصنیف طبیب دردها 1
02:50
89
آواز یار یار ممسنی - کوروش اسدپور
آواز یار یار ممسنی
03:43
90
تصنیف طبیب دردها 2 - کوروش اسدپور
تصنیف طبیب دردها 2
02:41
91
03:16
92
قطعه بدون کلام (چوب بازی) - کوروش اسدپور
قطعه بدون کلام (چوب بازی)
01:52
93
آواز شوشتری - کوروش اسدپور
آواز شوشتری
02:57
94
تصنیف آسماری - کوروش اسدپور
تصنیف آسماری
04:35
95
آواز حماسه - کوروش اسدپور
آواز حماسه
06:05
96
تصنیف ره دیر - کوروش اسدپور
تصنیف ره دیر
06:42
97
آواز یار یار بویر احمدی - کوروش اسدپور
آواز یار یار بویر احمدی
09:06
98
تصنیف تی به ره - کوروش اسدپور
تصنیف تی به ره
04:36
99
06:46
100
غمونه بویر احمدی - کوروش اسدپور
غمونه بویر احمدی
04:48
102
01:29
103
ضربی نی و کمانچه - کوروش اسدپور
ضربی نی و کمانچه
02:08
104
02:33
106
آواز بلال لیلی - کوروش اسدپور
آواز بلال لیلی
03:17
107
06:39
108
ضربی نی و کمانچه - کوروش اسدپور
ضربی نی و کمانچه
06:31
109
03:25
110
بدون کلام هیمه هیمه - کوروش اسدپور
بدون کلام هیمه هیمه
03:18
111
یار یار بویر احمدی - کوروش اسدپور
یار یار بویر احمدی
06:11
114
ساز و آواز دشتی - حسام الدین سراج
ساز و آواز دشتی
09:20
116
03:44
117
ساز و آواز نوا 1 - حسام الدین سراج
ساز و آواز نوا 1
09:49
119
ساز و آواز نوا 2 - حسام الدین سراج
ساز و آواز نوا 2
05:26
121
09:09
122
09:29
123
تصنیف طره به طره - حسام الدین سراج
تصنیف طره به طره
05:04
125
16:44
126
05:59
131
05:59
134
ساز و آواز دشتی - حسام الدین سراج
ساز و آواز دشتی
09:20
136
03:44
137
ساز و آواز نوا 1 - حسام الدین سراج
ساز و آواز نوا 1
09:49
139
ساز و آواز نوا 2 - حسام الدین سراج
ساز و آواز نوا 2
05:26
144
تکنوازی سرنا - حمید منجزی پور
تکنوازی سرنا
01:21
146
نهنگم به دیریت - حمید منجزی پور
نهنگم به دیریت
05:40
148
07:38
152
آواز دشتی دیده تر - ملک محمد مسعودی
آواز دشتی دیده تر
09:46
153
11:41
154
04:13
156
06:57
158
دنباله ی آواز خسرو شیرین - ملک محمد مسعودی
دنباله ی آواز خسرو شیرین
02:17
159
08:49
160
02:51
161
قطعه بدون کلام لاله سر - ملک محمد مسعودی
قطعه بدون کلام لاله سر
01:47
164
03:16
167
04:55
169
آواز خون گروی (خون گریه) - ملک محمد مسعودی
آواز خون گروی (خون گریه)
07:11
171
قطعه بدون کلام سوار بازی - ملک محمد مسعودی
قطعه بدون کلام سوار بازی
03:13
172
قطعه بدون کلام مرجنگه - ملک محمد مسعودی
قطعه بدون کلام مرجنگه
02:49
173
تصنیف مهربونی - ملک محمد مسعودی
تصنیف مهربونی
03:48
174
تصنیف شعله مهر - ملک محمد مسعودی
تصنیف شعله مهر
07:10
175
دیلمان - آواز دشتی - ملک محمد مسعودی
دیلمان - آواز دشتی
08:44
176
تصنیف آه شبگیر - ملک محمد مسعودی
تصنیف آه شبگیر
03:36
177
06:51
178
03:59
179
تصنیف گل اسپید - ملک محمد مسعودی
تصنیف گل اسپید
04:06
180
آواز بختیاری - تصنیف گلمی یار گلمی - ملک محمد مسعودی
آواز بختیاری - تصنیف گلمی یار گلمی
12:27
181
03:21
182
05:50
189
02:21
190
زندگی زیباست - سینا سرلک
زندگی زیباست
05:17
192
01:21
193
یک گوشه راحت - سینا سرلک
یک گوشه راحت
07:38
194
03:37