دانلودی سنتور

دانلودی سنتور

0 دنبال کننده391 آهنگ (29:42:04)
#عنوان
25
درس پنجم: قطعه ی سه ضربی - سامان ضرابی
درس پنجم: قطعه ی سه ضربی
02:16
28
درس هشتم: ترانه ی «جونی جونی» - سامان ضرابی
درس هشتم: ترانه ی «جونی جونی»
01:55
31
درس یازدهم: مضراب جفت - سامان ضرابی
درس یازدهم: مضراب جفت
01:06
32
درس دوازدهم: مضراب جفت - سامان ضرابی
درس دوازدهم: مضراب جفت
01:18
33
درس سیزدهم: نصیرخانی - سامان ضرابی
درس سیزدهم: نصیرخانی
01:49
34
درس چهاردهم: دوبل نت ها - سامان ضرابی
درس چهاردهم: دوبل نت ها
01:43
35
درس پانزدهم: تصنیف «هزار آفرین» - سامان ضرابی
درس پانزدهم: تصنیف «هزار آفرین»
02:01
36
درس شانزده: در قفس - سامان ضرابی
درس شانزده: در قفس
01:25
41
درس بیست و یک: ترانه ی «گل گندم» - سامان ضرابی
درس بیست و یک: ترانه ی «گل گندم»
02:40
42
درس بیست و دو: زنگ شتر - سامان ضرابی
درس بیست و دو: زنگ شتر
03:03
43
درس بیست و سه: چهارمضراب ترک - سامان ضرابی
درس بیست و سه: چهارمضراب ترک
03:50
44
درس بیست و چهار: گرایلی، قسمت 1 - سامان ضرابی
درس بیست و چهار: گرایلی، قسمت 1
01:01
45
درس بیست و چهار: گرایلی، قسمت 2 - سامان ضرابی
درس بیست و چهار: گرایلی، قسمت 2
01:16
46
درس بیست و چهار: گرایلی، قسمت 3 - سامان ضرابی
درس بیست و چهار: گرایلی، قسمت 3
01:03
47
درس بیست و پنج: چهارمضراب دشتی - سامان ضرابی
درس بیست و پنج: چهارمضراب دشتی
03:05
48
درس بیست و شش: سه مضراب ابوعطا - سامان ضرابی
درس بیست و شش: سه مضراب ابوعطا
04:30
49
درس بیست و هفت: شهر آشوب - سامان ضرابی
درس بیست و هفت: شهر آشوب
03:05
50
درس بیست و هشت: زرد ملیجه - سامان ضرابی
درس بیست و هشت: زرد ملیجه
03:31
51
06:25
52
درس سی: تصنیف «مزرع سبز فلک» - سامان ضرابی
درس سی: تصنیف «مزرع سبز فلک»
01:46
83
02:46
84
درآمد اول (دستگاه چهارگاه) - فرامرز پایور
درآمد اول (دستگاه چهارگاه)
01:42
85
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) - فرامرز پایور
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه)
01:50
86
درآمد دوم (دستگاه چهارگاه) - فرامرز پایور
درآمد دوم (دستگاه چهارگاه)
02:24
87
01:34
88
چهارمضراب زابل، بقیهی زابل (دستگاه چهارگاه) - فرامرز پایور
چهارمضراب زابل، بقیهی زابل (دستگاه چهارگاه)
03:33
89
02:58
90
چهارمضراب مخالف (دستگاه چهارگاه) - فرامرز پایور
چهارمضراب مخالف (دستگاه چهارگاه)
00:49
91
مغلوب و حصار (دستگاه چهارگاه) - فرامرز پایور
مغلوب و حصار (دستگاه چهارگاه)
00:49
92
چهارمضراب حصار، بقیهی حصار، فرود، مویه (دستگاه چهارگاه) - فرامرز پایور
چهارمضراب حصار، بقیهی حصار، فرود، مویه (دستگاه چهارگاه)
03:18
93
01:34
97
02:30
98
گشایش و داد (دستگاه ماهور) - فرامرز پایور
گشایش و داد (دستگاه ماهور)
02:26
102
چهارمضراب دلکش، بقیهی دلکش، فرود (دستگاه ماهور) - فرامرز پایور
چهارمضراب دلکش، بقیهی دلکش، فرود (دستگاه ماهور)
03:24
104
01:58
105
04:17
106
برداشت، درآمد اول، ضربی، کرشمه - فرامرز پایور
برداشت، درآمد اول، ضربی، کرشمه
03:21
107
درآمد زابل، کرشمۀ زابل، نغمۀ زابل - فرامرز پایور
درآمد زابل، کرشمۀ زابل، نغمۀ زابل
03:06
108
درآمد حصار، زنگولۀ حصار، چهارمضراب حصار، کرشمۀ حصار،فرود به چهارگاه - فرامرز پایور
درآمد حصار، زنگولۀ حصار، چهارمضراب حصار، کرشمۀ حصار،فرود به چهارگاه
03:04
109
چهارمضراب مخالف، مخالف، کرشمۀ مخالف، درآمد دوم مخالف (زنگوله)، زنگ شتر (مخالف)، فرود (به چهارگاه) - فرامرز پایور
چهارمضراب مخالف، مخالف، کرشمۀ مخالف، درآمد دوم مخالف (زنگوله)، زنگ شتر (مخالف)، فرود (به چهارگاه)
08:24
110
منصوری، نغمۀ منصوری (پیشزنگوله، فرود) - فرامرز پایور
منصوری، نغمۀ منصوری (پیشزنگوله، فرود)
01:15
111
حدی، کرشمه، فرود - فرامرز پایور
حدی، کرشمه، فرود
02:29
114
00:50
115
درآمد اول، درآمد دوم، درآمد شعری، جملۀ معترضه، تحریر ابوعطایی، پنجۀ شعری، اوج اول درآمد شعری، اوج دوم درآمد شعری - فرامرز پایور
درآمد اول، درآمد دوم، درآمد شعری، جملۀ معترضه، تحریر ابوعطایی، پنجۀ شعری، اوج اول درآمد شعری، اوج دوم درآمد شعری
07:07
116
درآمد اوج، کرشمۀ اوج، چهارمضراب - فرامرز پایور
درآمد اوج، کرشمۀ اوج، چهارمضراب
02:14
117
شهناز، رضوی، تحریر اوج، فرود به شور - فرامرز پایور
شهناز، رضوی، تحریر اوج، فرود به شور
03:48
118
درآمد حسنی، ضربی حسینی - فرامرز پایور
درآمد حسنی، ضربی حسینی
06:08
137
آواز ابوعطا و قطعه یتیمک و فرود - رضا ورزنده و علی اصغر بهاری
آواز ابوعطا و قطعه یتیمک و فرود
03:23
138
06:20
140
قرچه، رضوی، حسینی، فرود به شور - رضا ورزنده و علی اصغر بهاری
قرچه، رضوی، حسینی، فرود به شور
03:41
141
04:13
143
ضربی بیداد، فرود به همایون - رضا ورزنده و علی اصغر بهاری
ضربی بیداد، فرود به همایون
03:15
144
قطعه ای در بیداد و عشاق - رضا ورزنده و علی اصغر بهاری
قطعه ای در بیداد و عشاق
07:29
145
03:06
146
درآمد، زابل، مویه، فرود - رضا ورزنده و علی اصغر بهاری
درآمد، زابل، مویه، فرود
06:03
148
بداهه نوازی در چهارگاه - رضا ورزنده و علی اصغر بهاری
بداهه نوازی در چهارگاه
04:50
149
07:16
153
12:17
164
05:56
167
ابوعطا (تصنیف چهره به چهره) - حسن خان و ابوالحسن صبا و حبیب سماعی
ابوعطا (تصنیف چهره به چهره)
06:06
173
03:23
174
03:38
175
04:16
176
05:22
177
05:26
178
دشتی: مقدمه از استاد پایور و درآمد اول - کیومرث پیرگلو
دشتی: مقدمه از استاد پایور و درآمد اول
07:51
180
04:18
181
سه مضراب عشاق، دیلمان، زار و نزار - کیومرث پیرگلو
سه مضراب عشاق، دیلمان، زار و نزار
05:20
182
سه مضراب عشاق، دیلمان، زار و نزار - کیومرث پیرگلو
سه مضراب عشاق، دیلمان، زار و نزار
05:39
183
سه مضراب عشاق، دیلمان، زار و نزار - کیومرث پیرگلو
سه مضراب عشاق، دیلمان، زار و نزار
06:28
184
پیش درآمد «در غم» ،درآمد سه گاه،حاجی حسنی - پرویز مشکاتیان
پیش درآمد «در غم» ،درآمد سه گاه،حاجی حسنی
08:57
185
کرشمه،ضربی و فرود زابل،فرود به سه گاه،مخالف - پرویز مشکاتیان
کرشمه،ضربی و فرود زابل،فرود به سه گاه،مخالف
04:30
187
ادامه مخالف سه گاه،کرشمه مخالف،مغلوب،نغمه مغلوب،مخالف و فرود به سه گاه - پرویز مشکاتیان
ادامه مخالف سه گاه،کرشمه مخالف،مغلوب،نغمه مغلوب،مخالف و فرود به سه گاه
04:38
191
02:42
192