شجریان

شجریان

0 دنبال کننده259 آهنگ (25:34:43)
#عنوان
3
06:37
4
ساز و آواز (گشایش، ماهور،...) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (گشایش، ماهور،...)
09:25
5
ساز و آواز (بیات لر، گوشه دشتی،...) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (بیات لر، گوشه دشتی،...)
05:02
7
تصنیف ز دست محبوب (قدیمی) - محمدرضا شجریان
تصنیف ز دست محبوب (قدیمی)
04:06
9
ساز و آواز (دلکش، قرچه،...) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (دلکش، قرچه،...)
07:56
10
تصنیف آهنگ وفا (قدیمی) - محمدرضا شجریان
تصنیف آهنگ وفا (قدیمی)
03:55
12
ساز و آواز (راک، کرشمه راک،...) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (راک، کرشمه راک،...)
07:53
13
تصنیف ز من نگارم - محمدرضا شجریان
تصنیف ز من نگارم
04:50
14
01:20
15
تصنیف بت چین آواز بیات اصفهان - محمدرضا شجریان
تصنیف بت چین آواز بیات اصفهان
05:21
16
ساز و آواز (سنتور)
ساز و آواز (سنتور) "آواز بیات اصفهان"
17:02
17
تصنیف بت چین آواز بیات اصفهان - محمدرضا شجریان
تصنیف بت چین آواز بیات اصفهان
05:24
18
تصنیف عشق تو دستگاه ماهور - محمدرضا شجریان
تصنیف عشق تو دستگاه ماهور
07:07
19
ساز و آواز تار دستگاه ماهور - محمدرضا شجریان
ساز و آواز تار دستگاه ماهور
18:56
20
02:34
22
05:42
24
تصنیف قدیمی (پرند شوشتری) - محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی (پرند شوشتری)
06:55
25
تکنوازی و چهارمضراب - محمدرضا شجریان
تکنوازی و چهارمضراب
04:06
26
ساز و آواز (سلمک، قرچه، رضوی) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (سلمک، قرچه، رضوی)
09:54
27
تصنیف قدیمی (نگار) - محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی (نگار)
03:05
29
05:41
30
ساز و آواز (مثنوی دشتی) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (مثنوی دشتی)
08:04
31
تصنیف قدیمی (چشم مست) - محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی (چشم مست)
04:11
32
تصنیف قدیمی (پای لنگ) - محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی (پای لنگ)
01:48
34
آواز بر قطعه دیدار - محمدرضا شجریان
آواز بر قطعه دیدار
08:54
36
ادامه قطعه پنج ضربی - محمدرضا شجریان
ادامه قطعه پنج ضربی
03:35
38
تصنیف شور
تصنیف شور "در فراق"
11:42
39
07:21
40
چهارمضراب افشاری
چهارمضراب افشاری "رقص پروانه"
05:17
41
07:03
42
تصنیف افشاری
تصنیف افشاری "ساقیا"
09:24
43
04:53
44
تصنیف افشاری باده عشق - محمدرضا شجریان
تصنیف افشاری باده عشق
09:13
53
ادامه آواز (لیلی مجنون و فرود، نیریز صغیر و کبیر) - محمدرضا شجریان و ناصر فرهنگ فر و محمدرضا  لطفی
ادامه آواز (لیلی مجنون و فرود، نیریز صغیر و کبیر)
05:27
55
پیش درآمد ماهور - محمدرضا شجریان
پیش درآمد ماهور
05:37
56
01:04
57
05:17
58
ساز و آواز (درآمد ماهور،گشایش، حصار ماهور، خاوران، بسته نگار) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (درآمد ماهور،گشایش، حصار ماهور، خاوران، بسته نگار)
09:20
59
تصنیف
تصنیف "سروچمان"
06:42
60
ساز و آواز (شکسته ، جامه دران) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (شکسته ، جامه دران)
04:49
61
تصنیف
تصنیف "خاطر حزین"
05:38
62
ساز و آواز (دلکش، جامه دران، عراق) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (دلکش، جامه دران، عراق)
08:22
63
ساز و آواز (قرائی، پس حصار، فرود به ماهور) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (قرائی، پس حصار، فرود به ماهور)
03:15
64
تصنیف
تصنیف "بی همزبان"
07:59
65
03:34
66
پیش درآمد سه گاه - محمدرضا شجریان
پیش درآمد سه گاه
04:46
67
00:51
68
چهارمضراب سه گاه - محمدرضا شجریان
چهارمضراب سه گاه
03:54
69
ساز و آواز (درآمد سه گاه، زابل، مویه، رضوی، فرود به سه گاه) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (درآمد سه گاه، زابل، مویه، رضوی، فرود به سه گاه)
11:05
70
تصنیف
تصنیف "من از روز ازل"
07:23
71
قطعه ی ضربی و چهارمضراب مخالف - محمدرضا شجریان
قطعه ی ضربی و چهارمضراب مخالف
06:57
72
ساز و آواز (مخالف، نیشابورک، فرود مخالف به سه گاه) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (مخالف، نیشابورک، فرود مخالف به سه گاه)
09:07
73
تصنیف قدیمی
تصنیف قدیمی "تار زلف"
03:06
74
تصنیف قدیمی
تصنیف قدیمی "غم عشق"
04:26
75
تصنیف قدیمی
تصنیف قدیمی "دل شیدا"
04:12
76
برگردان تصنیف
برگردان تصنیف "دل شیدا"
02:01
78
09:02
79
چهارمضراب نغمه - محمدرضا شجریان
چهارمضراب نغمه
02:31
80
دنباله ی ساز و آواز - محمدرضا شجریان
دنباله ی ساز و آواز
06:20
81
06:40
84
چهارمضراب شکسته - محمدرضا شجریان
چهارمضراب شکسته
04:04
85
دنباله ی ساز و آواز - محمدرضا شجریان
دنباله ی ساز و آواز
03:05
86
تصنیف در خیال - محمدرضا شجریان
تصنیف در خیال
04:28
90
ادامه ی ساز و آواز (سه تار) 1 - محمدرضا شجریان
ادامه ی ساز و آواز (سه تار) 1
07:04
92
ادامه ی ساز و آواز (سه تار) 2 - محمدرضا شجریان
ادامه ی ساز و آواز (سه تار) 2
03:06
104
ساز و آواز (مثنوی ابوعطا) - محمدرضا شجریان و گروه شهناز
ساز و آواز (مثنوی ابوعطا)
03:57
105
07:31
106
09:22
108
16:41
109
قطعه برای سنتور و ارکستر - محمدرضا شجریان
قطعه برای سنتور و ارکستر
03:13
110
16:55
111
تصنیف دود عود - محمدرضا شجریان
تصنیف دود عود
07:43
115
10:49
116
09:20
118
04:32
120
06:11
121
درآمد بیات ترک - محمدرضا شجریان
درآمد بیات ترک
01:41
122
03:13
123
ساز و آواز (درآمد بیات ترک، گشایش، ...) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (درآمد بیات ترک، گشایش، ...)
13:44
124
08:39
125
تصنیف کردی
تصنیف کردی"درد دل"
09:10
126
تصنیف
تصنیف "دل مجنون"
05:58
127
ساز و آواز (مثنوی افشاری، فرود مثنوی به بیات ترک) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (مثنوی افشاری، فرود مثنوی به بیات ترک)
09:53
128
تصنیف
تصنیف "یعنی چه"
03:04
129
01:15
130
02:48
131
سلو تار (درآمد ماهور) - محمدرضا شجریان
سلو تار (درآمد ماهور)
00:52
132
چهارمضراب ماهور - محمدرضا شجریان
چهارمضراب ماهور
02:24
133
10:49
134
ادامه ساز آواز - محمدرضا شجریان
ادامه ساز آواز
06:46
135
تصنیف (شب وصل) - محمدرضا شجریان
تصنیف (شب وصل)
05:17
136
سلو تار (چهارمضراب دلکش) - محمدرضا شجریان
سلو تار (چهارمضراب دلکش)
02:55
137
ساز و آواز (هر لحظه در برم) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (هر لحظه در برم)
04:10
138
تصنیف (شنیدم ماهی) - محمدرضا شجریان
تصنیف (شنیدم ماهی)
03:28
139
ساز و آواز (قرچه، رضوی،...) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (قرچه، رضوی،...)
09:54
140
تصنیف (ز دست محبوب) - محمدرضا شجریان
تصنیف (ز دست محبوب)
06:07
141
01:31
142
مقدمه ی راست پنجگاه
مقدمه ی راست پنجگاه "نگارا"
04:36
145
ادامه ی آواز راست پنجگاه - محمدرضا شجریان و همایون شجریان و کیهان کلهر
ادامه ی آواز راست پنجگاه
02:54
151
تصنیف قدیمی
تصنیف قدیمی "چهره به چهره"
04:06
152
چهارمضراب ابوعطا (به همراه آواز) - محمدرضا شجریان و همایون شجریان و کیهان کلهر
چهارمضراب ابوعطا (به همراه آواز)
04:47
156
قطعه ی
قطعه ی "ترکمن" و آواز "فریاد" با قطعه ی "ترکمن"
08:24
157
01:49
158
07:45
163
07:51
174
03:30
175
10:06
177
ساز و آواز (در فرودهای بیات اصفهان) - محمدرضا شجریان و محمدرضا  لطفی
ساز و آواز (در فرودهای بیات اصفهان)
02:03
178
قطعه ضربی نغمه اصفهان (تصنیف سرخوشان) - محمدرضا شجریان و محمدرضا  لطفی
قطعه ضربی نغمه اصفهان (تصنیف سرخوشان)
03:38
181
ادامه ی آواز با تار (حصار، فرود، پهلوی، جامه دران) - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
ادامه ی آواز با تار (حصار، فرود، پهلوی، جامه دران)
04:26
182
ادامه ی آواز و تار (مخالف، فرود، منصوری) - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
ادامه ی آواز و تار (مخالف، فرود، منصوری)
05:32
185
ادامه ی آواز با کمانچه - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
ادامه ی آواز با کمانچه
06:07
186
12:03
189
ادامه ی آواز و نی (گوشت، فرود، بیات راجع، عشاق، قرچه، رضوی) - محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (گوشت، فرود، بیات راجع، عشاق، قرچه، رضوی)
11:15
191
ادامه ی آواز و نی (نهفت، عشاق، رهاب، فرود با تحریر بسته نگار، گردانیه) - محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (نهفت، عشاق، رهاب، فرود با تحریر بسته نگار، گردانیه)
07:41
192
ادامه ی آواز و نی (بیات ترک، گشایش، فرود به نوا، رهاب) - محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (بیات ترک، گشایش، فرود به نوا، رهاب)
06:26
193
ادامه ی آواز و نی (سه گاه، مویه، فرود به نوا) - محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (سه گاه، مویه، فرود به نوا)
03:14
194
05:52
196