سبد شنیداری دستگاهی

سبد شنیداری دستگاهی

0 دنبال کننده474 آهنگ (44:01:38)
#عنوان
11
ماوراءالنهر (راست پنجگاه) - محمدرضا  شرایلی
ماوراءالنهر (راست پنجگاه)
03:48
26
مَرگامَرگ - میرجلال الدین کزازی و حسین نیستان
02:33
27
مَرگ آباد - میرجلال الدین کزازی و حسین نیستان
10:18
28
بیبرگی - میرجلال الدین کزازی و حسین نیستان
03:16
30
گُرد پیر - میرجلال الدین کزازی و حسین نیستان
13:14
31
تیرِ مرگآمیز - میرجلال الدین کزازی و حسین نیستان
03:17
34
در راه ایران - میرجلال الدین کزازی و حسین نیستان
05:03
35
مِهترین مِهر - میرجلال الدین کزازی و حسین نیستان
02:27
36
به سوی سپهر - میرجلال الدین کزازی و حسین نیستان
11:24
47
پیش درآمد قدیمی - بهرام سارنگ
پیش درآمد قدیمی
05:50
48
06:13
49
آوازبا سنتور 1 - بهرام سارنگ
آوازبا سنتور 1
04:16
50
چهار مضراب مخالف - بهرام سارنگ
چهار مضراب مخالف
01:34
51
آواز با سنتور 2 - بهرام سارنگ
آواز با سنتور 2
01:17
52
04:41
54
04:17
55
08:43
56
05:44
57
10:18
73
03:33
74
ساز و آواز (ماهور و گشایش) - امیر شفیعی و مهدی امامی
ساز و آواز (ماهور و گشایش)
10:02
75
03:54
76
00:48
77
ساز و آواز (شکسته و دلکش) - امیر شفیعی و مهدی امامی
ساز و آواز (شکسته و دلکش)
09:56
78
تصنیف بلبل شوریده - امیر شفیعی و مهدی امامی
تصنیف بلبل شوریده
05:12
80
پیشرو در آواز راک - امیر شفیعی و مهدی امامی
پیشرو در آواز راک
08:57
81
ساز و آواز (راک هندی، راک کشمیر، شد راک) - امیر شفیعی و مهدی امامی
ساز و آواز (راک هندی، راک کشمیر، شد راک)
06:56
82
05:17
83
ساز و آواز (دلکش، راک هندی، سهگاه، صفیر راک) - امیر شفیعی و مهدی امامی
ساز و آواز (دلکش، راک هندی، سهگاه، صفیر راک)
07:10
87
ساز و آواز
ساز و آواز "درآمد، جامه دران، عراق"
10:38
88
چهارمضراب عراق - امیر شریفی و مهدی امامی
چهارمضراب عراق
02:42
89
ساز و آواز: عراق - امیر شریفی و مهدی امامی
ساز و آواز: عراق
01:52
91
ساز و آواز: رهاب، سه گاه - امیر شریفی و مهدی امامی
ساز و آواز: رهاب، سه گاه
08:21
92
ضربی دلگشا
ضربی دلگشا "بر اساس رنگ دلگشا از ردیف میرزا عبدالله"
01:43
93
ساز و آواز: فرود - امیر شریفی و مهدی امامی
ساز و آواز: فرود
01:22
94
02:36
95
تصنیف افشاری: قدیمی - امیر شریفی و مهدی امامی
تصنیف افشاری: قدیمی
03:23
104
نای و نفس (به همراه آواز) - سیامک جهانگیری و مهدی امامی
نای و نفس (به همراه آواز)
04:14
107
بشنو از این خموش حکایت اول - سیامک جهانگیری و مهدی امامی
بشنو از این خموش حکایت اول
07:49
108
بشنو از این خموش حکایت دوم - سیامک جهانگیری و مهدی امامی
بشنو از این خموش حکایت دوم
02:46
109
پیش درآمد دشتی - مهدی امامی و امیر شریفی
پیش درآمد دشتی
07:07
110
ساز و آواز (درآمد، اوج) - مهدی امامی و امیر شریفی
ساز و آواز (درآمد، اوج)
11:50
111
چهار مضراب اوج - مهدی امامی و امیر شریفی
چهار مضراب اوج
02:51
112
ساز و آواز (اوج، قرچه، رضوی) - مهدی امامی و امیر شریفی
ساز و آواز (اوج، قرچه، رضوی)
04:37
113
تصنیف اوج (چاره ی هجران) - مهدی امامی و امیر شریفی
تصنیف اوج (چاره ی هجران)
02:47
114
ساز و آواز (اوج، همایون، شوشتری) - مهدی امامی و امیر شریفی
ساز و آواز (اوج، همایون، شوشتری)
08:45
115
01:48
116
ساز و آواز (فرود) - مهدی امامی و امیر شریفی
ساز و آواز (فرود)
04:20
117
چهار مضراب دشتی - مهدی امامی و امیر شریفی
چهار مضراب دشتی
03:05
118
03:42
120
08:17
122
23:20
123
ساز و آواز مرکب با غزل مقلوب - مجتبی عسگری و امیر شریفی
ساز و آواز مرکب با غزل مقلوب
15:56
124
چهارمضراب نوا (دستگاه نوا) - مجتبی عسگری و امیر شریفی
چهارمضراب نوا (دستگاه نوا)
06:34
126
پیشرو نستاری در دستگاه نوا - مجتبی عسگری و امیر شریفی
پیشرو نستاری در دستگاه نوا
03:10
127
تصنیف نوا بر پایه تصنیفی قاجاری - مجتبی عسگری و امیر شریفی
تصنیف نوا بر پایه تصنیفی قاجاری
06:46
131
مجلس اول: درآمد بیات ترک، جامه دران قطعه ی وشنوک و... - مهدی امامی و علی کاظمی و سعید کردمافی
مجلس اول: درآمد بیات ترک، جامه دران قطعه ی وشنوک و...
21:15
132
مجلس دوم: تصنیف باز آ، طبقه ی چهارم بیات ترک، فرود - مهدی امامی و علی کاظمی و سعید کردمافی
مجلس دوم: تصنیف باز آ، طبقه ی چهارم بیات ترک، فرود
09:32
133
مجلس سوم: نوا، عراق، طبقه ی پنجم بیات ترک، تصنیف قدح - مهدی امامی و علی کاظمی و سعید کردمافی
مجلس سوم: نوا، عراق، طبقه ی پنجم بیات ترک، تصنیف قدح
18:06
169
پیش درآمد «سپید» (دستگاه ماهور) - کامران یعقوبی و مریم تژده
پیش درآمد «سپید» (دستگاه ماهور)
02:26
170
درآمد (دستگاه ماهور) - کامران یعقوبی و مریم تژده
درآمد (دستگاه ماهور)
01:43
171
چهارمضراب «رود» (دستگاه ماهور) - کامران یعقوبی و مریم تژده
چهارمضراب «رود» (دستگاه ماهور)
02:22
172
کرشمه، دلکش و فرود (دستگاه ماهور) - کامران یعقوبی و مریم تژده
کرشمه، دلکش و فرود (دستگاه ماهور)
06:07
173
عراق (دستگاه ماهور) - کامران یعقوبی و مریم تژده
عراق (دستگاه ماهور)
01:06
174
چهارمضراب «مهر» (دستگاه ماهور) - کامران یعقوبی و مریم تژده
چهارمضراب «مهر» (دستگاه ماهور)
03:20
175
پیش درآمد (آواز بیات اصفهان) - کامران یعقوبی و مریم تژده
پیش درآمد (آواز بیات اصفهان)
03:17
176
درآمد (آواز بیات اصفهان) - کامران یعقوبی و مریم تژده
درآمد (آواز بیات اصفهان)
01:19
177
کرشمه (آواز بیات اصفهان) - کامران یعقوبی و مریم تژده
کرشمه (آواز بیات اصفهان)
02:34
178
چهارمضراب اصفهان (آواز بیات اصفهان) - کامران یعقوبی و مریم تژده
چهارمضراب اصفهان (آواز بیات اصفهان)
01:50
179
بیات راجع، عشاق و فرود (آواز بیات اصفهان) - کامران یعقوبی و مریم تژده
بیات راجع، عشاق و فرود (آواز بیات اصفهان)
07:16
180
بیات راجع، عشاق و فرود (آواز بیات اصفهان) - کامران یعقوبی و مریم تژده
بیات راجع، عشاق و فرود (آواز بیات اصفهان)
01:38
181
دستگاه سه گاه 5 - سیامک جهانگیری
دستگاه سه گاه 5
02:47