فول آلبوم همایون شجریان

فول آلبوم همایون شجریان

1 دنبال کننده240 آهنگ (23:19:42)
#عنوان
1
مقدمه قلاب و آواز قلاب - همایون شجریان و سهراب پورناظری
مقدمه قلاب و آواز قلاب
13:59
3
آواز من کجا باران کجا - همایون شجریان و سهراب پورناظری
آواز من کجا باران کجا
03:59
9
کمانچه، مقدمه و آواز مرگ اسفندیار - همایون شجریان و سهراب پورناظری
کمانچه، مقدمه و آواز مرگ اسفندیار
08:02
15
سکوت بین دو حرف این گل شب بو - همایون شجریان
سکوت بین دو حرف این گل شب بو
05:38
22
با تو غزل به سادگی حرف می شود - همایون شجریان
با تو غزل به سادگی حرف می شود
03:36
25
امشب کنار غزلهای من بخواب - همایون شجریان
امشب کنار غزلهای من بخواب
03:19
26
آخرین شعاع آفتاب زمستانی - همایون شجریان
آخرین شعاع آفتاب زمستانی
05:38
30
آواز من کجا باران کجا - همایون شجریان و سهراب پورناظری
آواز من کجا باران کجا
03:59
31
مقدمه قلاب و آواز قلاب - همایون شجریان و سهراب پورناظری
مقدمه قلاب و آواز قلاب
13:59
38
بخش 2 - همایون شجریان
08:19
41
بخش 5 - همایون شجریان
01:26
42
بخش 6 - همایون شجریان
00:41
47
چرا رفتی - همایون شجریان
05:18
48
درون آینه - همایون شجریان
06:02
49
دل به دل - همایون شجریان
05:34
50
کولی - همایون شجریان
05:15
51
همه هیچم - همایون شجریان
05:32
52
چونی بی من - همایون شجریان
07:33
53
شتک - همایون شجریان
05:23
54
در حصار شب - همایون شجریان
07:24
66
میدان اعدام و ملودی زورو - میلاد عمرانلو و همایون شجریان
میدان اعدام و ملودی زورو
02:41
68
همنوازی کوبهای - همایون شجریان
همنوازی کوبهای
04:07
69
تصنیف «بیهمگان» - همایون شجریان
تصنیف «بیهمگان»
04:20
70
آواز «زورق شکسته» - همایون شجریان
آواز «زورق شکسته»
04:39
71
تصنیف «شرم و شوق» - همایون شجریان
تصنیف «شرم و شوق»
04:56
72
01:36
73
تصنیف «چه آتشها» - همایون شجریان
تصنیف «چه آتشها»
07:43
74
تصنیف «بزم تو» - همایون شجریان
تصنیف «بزم تو»
05:34
75
تصنیف «نَه گریهای» - همایون شجریان
تصنیف «نَه گریهای»
05:13
76
07:57
77
ساز و آواز راست پنجگاه - همایون شجریان
ساز و آواز راست پنجگاه
13:04
78
قطعۀ «راهها» - همایون شجریان
02:44
79
02:41
80
تصنیف «دلم دیوانه شد» - همایون شجریان
تصنیف «دلم دیوانه شد»
03:59
81
آواز «گناه عشق» - همایون شجریان
آواز «گناه عشق»
04:30
82
تصنیف «باران موافق» - همایون شجریان
تصنیف «باران موافق»
06:32
83
تصنیف «دل افروزتر از صبح» - همایون شجریان
تصنیف «دل افروزتر از صبح»
08:55
84
02:04
96
ساز و آواز
ساز و آواز "رها نمی کند ایام"
07:00
97
05:38
99
ساز و آواز شکسته
ساز و آواز شکسته "دست به جان نمی رسد"
07:07
100
10:17
102
ساز و آواز
ساز و آواز "دست بنه بر دلم"
06:09
104
تصنیف «جانا به نگاهی» - همایون شجریان
تصنیف «جانا به نگاهی»
07:47
105
ساز و آواز «شب فراق» - همایون شجریان
ساز و آواز «شب فراق»
13:19
106
تصنیف «بهار عاشق» - همایون شجریان
تصنیف «بهار عاشق»
05:43
107
تصنیف ناز و فتنهگری «نام عاشق» - همایون شجریان
تصنیف ناز و فتنهگری «نام عاشق»
06:57
108
تصنیف «شب جدایی» - همایون شجریان
تصنیف «شب جدایی»
05:34
109
تصنیف «افسانۀ عشق» - همایون شجریان
تصنیف «افسانۀ عشق»
05:39
110
تصنیف «آتشی در سینه» - همایون شجریان
تصنیف «آتشی در سینه»
04:18
116
20:43
117
مقدمۀ چهارگاه بههمراه آواز بداهۀ «برون از دیدهها» - همایون شجریان
مقدمۀ چهارگاه بههمراه آواز بداهۀ «برون از دیدهها»
04:50
118
تصنیف «در عاشقی» - همایون شجریان
تصنیف «در عاشقی»
04:17
120
تصنیف «آب، نان، آواز» - همایون شجریان
تصنیف «آب، نان، آواز»
05:16
121
مقدمۀ دشتی، آوازهای ریتمیک «بیدل و بیزبان» و «صنما» - همایون شجریان
مقدمۀ دشتی، آوازهای ریتمیک «بیدل و بیزبان» و «صنما»
15:07
122
چهارمضراب دشتی «سهنوازی» - همایون شجریان
چهارمضراب دشتی «سهنوازی»
01:55
123
تصنیف «شهربهشهر» - همایون شجریان
تصنیف «شهربهشهر»
07:32
124
تصنیف «خاکدان عشق» - همایون شجریان
تصنیف «خاکدان عشق»
04:18
125
مقدمۀ تصنیف «می عشق» - همایون شجریان
مقدمۀ تصنیف «می عشق»
02:32
126
تصنیف «می عشق» - همایون شجریان
05:07
127
تصنیف «بهجان تو» - همایون شجریان
تصنیف «بهجان تو»
04:35
129
آواز خورشید آرزو - همایون شجریان
آواز خورشید آرزو
12:32
130
تصنیف چین زلف - همایون شجریان
06:53
131
ساز و آواز عشق پاک - همایون شجریان
ساز و آواز عشق پاک
07:25
132
تصنیف اسرار عشق - همایون شجریان
تصنیف اسرار عشق
07:19
133
ساز و آواز دلشده - همایون شجریان
ساز و آواز دلشده
06:06
134
تصنیف وطن - همایون شجریان
09:00
135
تصنیف مرغ سحر - همایون شجریان
04:15
136
تصنیف
تصنیف "عاشقانه"
11:09
137
ساز و آواز
ساز و آواز "بوی عشق"
11:02
138
تصنیف
تصنیف "قیژک کولی"
08:29
140
ساز و آواز
ساز و آواز "کمند زلف"
10:20
141
تصنیف
تصنیف "زهی عشق"
08:53
147
07:00
148
06:59
150
پیش درآمد دشتی - همایون شجریان
پیش درآمد دشتی
06:44
151
01:47
152
ساز و آواز دشتی - همایون شجریان
ساز و آواز دشتی
07:51
153
تصنیف دشتی مرا رها کن - همایون شجریان
تصنیف دشتی مرا رها کن
06:43
155
آواز
آواز "خسرو شیرین"
07:46
156
ساز و آواز دشتستانی - همایون شجریان
ساز و آواز دشتستانی
04:42
157
تصنیف ساز خاموش - همایون شجریان
تصنیف ساز خاموش
09:01