سنتی

سنتی

امیر رحمانی

لیست آهنگ ها

افشاری گوش کنید
احمد عبادی
سه گاه گوش کنید
احمد عبادی
همایون گوش کنید
احمد عبادی
اصفهان گوش کنید
احمد عبادی
چهار گاه گوش کنید
احمد عبادی
دستگاه شور گوش کنید
احمد عبادی
آواز ابوعطا گوش کنید
احمد عبادی
آواز بیات ترک گوش کنید
احمد عبادی
دستگاه چهارگاه گوش کنید
احمد عبادی
دستگاه سه گاه گوش کنید
احمد عبادی
آواز بیات اصفهان گوش کنید
احمد عبادی
آواز افشاری گوش کنید
احمد عبادی
دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
احمد عبادی
دستگاه ماهور گوش کنید
احمد عبادی
آواز دشتی گوش کنید
احمد عبادی
آواز ابوعطا گوش کنید
احمد عبادی
آواز دشتی گوش کنید
احمد عبادی
دستگاه سه گاه گوش کنید
احمد عبادی
بداهه نوازی در دستگاه شور گوش کنید
مرتضی محجوبی
بداهه نوازی در دستگاه نوا گوش کنید
مرتضی محجوبی
درآمد و ضربی نهفت گوش کنید
مرتضی محجوبی
بداهه نوازی و ضربی در دستگاه شور گوش کنید
مرتضی محجوبی
بداهه نوازی و ضربی در مایه افشاری گوش کنید
مرتضی محجوبی
چهارمضراب در مایه بیات اصفهان گوش کنید
مرتضی محجوبی
بداهه نوازی و ضربی در دستگاه همایون گوش کنید
مرتضی محجوبی
بداهه نوازی و ضربی در دستگاه افشاری گوش کنید
مرتضی محجوبی
بداهه نوازی و ضربی در دستگاه ماهور گوش کنید
مرتضی محجوبی
بداهه نوازی و ضربی در دستگاه مایه شوشتری گوش کنید
مرتضی محجوبی
بداهه نوازی و چهارمضراب در دستگاه همایون گوش کنید
مرتضی محجوبی
چهارمضراب در مایه دشتی گوش کنید
مرتضی محجوبی
بداهه نوازی و ضربی در دستگاه همایون ۲ گوش کنید
مرتضی محجوبی
چهارمضراب در مایه دشتی ۲ گوش کنید
مرتضی محجوبی
چهارمضراب در مایه افشاری گوش کنید
مرتضی محجوبی
دستگاه سه گاه گوش کنید
رضا ورزنده
امیر ناصر افتتاح
آواز شوشتری گوش کنید
رضا ورزنده
امیر ناصر افتتاح
آواز افشاری گوش کنید
رضا ورزنده
امیر ناصر افتتاح
آواز بیات اصفهان گوش کنید
رضا ورزنده
امیر ناصر افتتاح
دستگاه همایون گوش کنید
رضا ورزنده
امیر ناصر افتتاح
دستگاه ماهور گوش کنید
رضا ورزنده
امیر ناصر افتتاح
دستگاه همایون ۲ گوش کنید
رضا ورزنده
امیر ناصر افتتاح
پیدایش گوش کنید
نوید افقه
کیهان گوش کنید
نوید افقه
حیات گوش کنید
نوید افقه
بداهه نوازی گوش کنید
نوید افقه
دشتی ( گریه لیلی ) گوش کنید
اسدالله ملک
شور گوش کنید
اسدالله ملک
سه گاه گوش کنید
اسدالله ملک
افشاری گوش کنید
اسدالله ملک
شور گوش کنید
فرهنگ شریف
اسدالله ملک
دشتی گوش کنید
فرهنگ شریف
اسدالله ملک
چهارگاه گوش کنید
فرهنگ شریف
اسدالله ملک
ابوعطا گوش کنید
فرهنگ شریف
اسدالله ملک
گریه ی لیلی-دشتی گوش کنید
اسدالله ملک
چهار مضراب بیات اصفهان گوش کنید
اسدالله ملک
چهار مضراب شور گوش کنید
اسدالله ملک
چهار مضراب سه گاه گوش کنید
اسدالله ملک
بیات ترک گوش کنید
اسدالله ملک
شور و چهار مضراب شور گوش کنید
اسدالله ملک
مخالف سه گاه گوش کنید
اسدالله ملک
افشاری گوش کنید
اسدالله ملک
سه گاه گوش کنید
اسدالله ملک
دشتی گوش کنید
اسدالله ملک
زمین و آهستگی گوش کنید
حسین بهروزی نیا
جاوید افسری راد
داوود ورزیده
من تا من گوش کنید
حسین بهروزی نیا
جاوید افسری راد
داوود ورزیده
گام سکون گوش کنید
حسین بهروزی نیا
جاوید افسری راد
داوود ورزیده
پیش از تعلق گوش کنید
حسین بهروزی نیا
جاوید افسری راد
داوود ورزیده
طلوع، سایه ها دارد گوش کنید
حسین بهروزی نیا
جاوید افسری راد
داوود ورزیده
آرامش گوش کنید
حسین بهروزی نیا
جاوید افسری راد
داوود ورزیده
پرنده ها گوش کنید
ژیوان گاسپاریان
حسین علیزاده
نغمه های ارمنی گوش کنید
ژیوان گاسپاریان
حسین علیزاده
ساری گلین گوش کنید
ژیوان گاسپاریان
حسین علیزاده
آواز پرنده ها گوش کنید
ژیوان گاسپاریان
حسین علیزاده
ماما گوش کنید
ژیوان گاسپاریان
حسین علیزاده
بداهه نوازی شورانگیز گوش کنید
ژیوان گاسپاریان
حسین علیزاده
پروانه شو گوش کنید
ژیوان گاسپاریان
حسین علیزاده
محجوری گوش کنید
اولاش اوزدمیر
علی اکبر مرادی
آواز، سماع گوش کنید
اولاش اوزدمیر
علی اکبر مرادی
روح الرواح گوش کنید
اولاش اوزدمیر
علی اکبر مرادی
سیل اشک گوش کنید
اولاش اوزدمیر
علی اکبر مرادی
قطار، مقام خاوکار گوش کنید
اولاش اوزدمیر
علی اکبر مرادی
وداع آخر گوش کنید
اولاش اوزدمیر
علی اکبر مرادی
آواز دلربا گوش کنید
اولاش اوزدمیر
علی اکبر مرادی
یار آسمانی گوش کنید
اولاش اوزدمیر
علی اکبر مرادی
دولتیار گوش کنید
حسام اینانلو
حسین حمیدی
لو گوش کنید
حسام اینانلو
حسین حمیدی
یک قرصه گوش کنید
حسام اینانلو
حسین حمیدی
ولگه ریزی گوش کنید
حسام اینانلو
حسین حمیدی
رعنا رنگ کاکرودی گوش کنید
حسام اینانلو
حسین حمیدی
حیرون حیرونه گوش کنید
حسام اینانلو
حسین حمیدی
پیش درآمد ابوعطا گوش کنید
حسام اینانلو
حسین حمیدی
درآمد ابوعطا گوش کنید
حسام اینانلو
حسین حمیدی
گلین خانم گوش کنید
حسام اینانلو
حسین حمیدی
حجاز گوش کنید
حسام اینانلو
حسین حمیدی
سرو چمن گوش کنید
حسام اینانلو
حسین حمیدی
سن سن سوسنیم گوش کنید
حسام اینانلو
حسین حمیدی
بیات شیراز گوش کنید
حسام اینانلو
حسین حمیدی
باکی لی قز گوش کنید
حسام اینانلو
حسین حمیدی
تلخ گوش کنید
حسام اینانلو
وهم گوش کنید
حسام اینانلو
مه آلود گوش کنید
حسام اینانلو
ممتد گوش کنید
حسام اینانلو
یال و باد گوش کنید
حسام اینانلو
پراکنده گوش کنید
حسام اینانلو
خزان عشق گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
نرگس مستی گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
تک نوازی ویولن گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
ز من نگارم گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
رنگ ماهور گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
بهار دلنشین گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
سرخوشان گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
صورتگر نقاش گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
غم هجرت گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
همیشه با تو ایران گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
سپیده (آواز در گوشه ی حجاز) گوش کنید
شهرام ناظری
آتشی در نیستان (مقدمه ی تصنیف) گوش کنید
شهرام ناظری
یار مرا... (قطعه ی ضربی حجاز) گوش کنید
شهرام ناظری
ضربی گوش کنید
شهرام ناظری
آن کیست... (بداهه نوازی بر مبنای ملودی مازندرانی و بداهه خوانی) گوش کنید
شهرام ناظری
ارغوان (تصنیف) گوش کنید
شهرام ناظری
پیش درآمد گوش کنید
شهرام ناظری
تار و آواز و چهارمضراب گوش کنید
شهرام ناظری
کمانچه و آواز گوش کنید
شهرام ناظری
دل هوس سبزه و صحرا ندارد گوش کنید
شهرام ناظری
نی و آواز 1 گوش کنید
شهرام ناظری
با من صنما گوش کنید
شهرام ناظری
سنتور و آواز و چهارمضراب گوش کنید
شهرام ناظری
نی و آواز 2 گوش کنید
شهرام ناظری
تمنای وصال گوش کنید
شهرام ناظری
حضور گوش کنید
مسعود شعاری
کریستف رضاعی
سیر گوش کنید
مسعود شعاری
کریستف رضاعی
شور عشق گوش کنید
مسعود شعاری
کریستف رضاعی
سوز و گداز گوش کنید
مسعود شعاری
کریستف رضاعی
فرح انگیز گوش کنید
مسعود شعاری
کریستف رضاعی
خالی از شب خالی از تو گوش کنید
حسین پرنیا
افسان نیما گوش کنید
حسین پرنیا
گاه گوش کنید
عیسی غفاری
از بند گوش کنید
عیسی غفاری
بختیاری (با الهام از آواز عبده ممد للری) گوش کنید
عیسی غفاری
خواب گرد (بر اساس گوشه نیشابورک دستگاه نوا) گوش کنید
عیسی غفاری
ماهور صغیر - دشتی گوش کنید
عیسی غفاری
فراموشی گوش کنید
عیسی غفاری
حیات گوش کنید
عیسی غفاری
ابوعطا گوش کنید
فرهنگ شریف
همایون گوش کنید
فرهنگ شریف
فانتزی روی تم شیرازی 1 گوش کنید
جواد معروفی
فانتزی روی تم شیرازی 2 گوش کنید
جواد معروفی
چشمان سیاه گوش کنید
جواد معروفی
تخت جمشید گوش کنید
جواد معروفی
فانتزی شماره 2 گوش کنید
جواد معروفی
گل تازه گوش کنید
جواد معروفی
فانتزی روی ترانه های خیام گوش کنید
جواد معروفی
خاطرات گوش کنید
جواد معروفی
صفا گوش کنید
اردشیر روحانی
محمد اسماعیلی
وصال گوش کنید
اردشیر روحانی
محمد اسماعیلی
نیاز گوش کنید
اردشیر روحانی
محمد اسماعیلی
محبت گوش کنید
اردشیر روحانی
محمد اسماعیلی
صبر گوش کنید
اردشیر روحانی
محمد اسماعیلی
تقدیر گوش کنید
اردشیر روحانی
محمد اسماعیلی
پیش درآمد گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
درآمد و رهاب گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
چهار مضراب گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
ادامه ی رهاب و نغمه گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
قطعه ی کرشمه و فرود گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
قطعه ای برگرفته از تصنیف آمان گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
درآمد شهناز گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
چهارمضراب شهناز گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
شهناز، قرچه و نغمه گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
چهارمضراب رضوی گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
رضوی گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
حسینی گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
چهارمضراب حسینی گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
ادامه ی حسینی، دوبیتی و فرود گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
گرایلی و گرایلی شستی گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
درآمد گوش کنید
نسیم شیرافکن
جامه دران گوش کنید
نسیم شیرافکن
نیشابورک، زنگوله، نغمه ی زنگوله گوش کنید
نسیم شیرافکن
مهربانی و حاجی حسنی گوش کنید
نسیم شیرافکن
رهاوی رهاب گوش کنید
نسیم شیرافکن
عراق، چهارمضراب عراق، اشاره به صفیر،گذر به شور، تحریر زیر و رو، فرود به افشاری گوش کنید
نسیم شیرافکن
رنگ گوش کنید
نسیم شیرافکن
درآمد ۲ گوش کنید
نسیم شیرافکن
ادامه ی درآمد گوش کنید
نسیم شیرافکن
زابل، ضربی زابل گوش کنید
نسیم شیرافکن
شوشتری (رامکلی) بیداد، ضربی بیداد، بیات راجه، اوج و شور، دشتی، فرود به بیات راجه، اشاره به همایون، فرود به بیداد، فرود به چهارگاه گوش کنید
نسیم شیرافکن
منصوری، ضربی،فرود به چهارگاه گوش کنید
نسیم شیرافکن
حصار، مخالف از پس حصار گوش کنید
نسیم شیرافکن
مویه و فرود به چهارگاه گوش کنید
نسیم شیرافکن
رنگ ۲ گوش کنید
نسیم شیرافکن
ایران ایران گوش کنید
محمد نوری
جان مریم گوش کنید
محمد نوری
تولدت مبارک گوش کنید
محمد نوری
مارال گوش کنید
محمد نوری
نوازش باران گوش کنید
محمد نوری
عروسی گوش کنید
محمد نوری
چوپان (آهنگ شرقی) گوش کنید
محمد نوری
سفرهای دور گوش کنید
محمد نوری
دلاویزترین گوش کنید
محمد نوری
شالیزار (محلی بختیاری) گوش کنید
محمد نوری
تو بیو (محلی بختیاری) گوش کنید
محمد نوری
جینگ و جینگ ساز گوش کنید
محمد نوری
رویای جوانی گوش کنید
محمد نوری
تا تو بودی گوش کنید
محمد نوری
آهنگ تنهایی گوش کنید
محمد نوری
لالایی گوش کنید
محمد نوری
آرزوها گوش کنید
محمد نوری
کهکشان عشق گوش کنید
محمد نوری
دیار خوب من (آهنگ محلی) گوش کنید
محمد نوری
عاشقانه گوش کنید
محمد نوری
پشت دریاها گوش کنید
محمد نوری
چراغی در افق گوش کنید
محمد نوری
روز بی غروب گوش کنید
محمد نوری
آواز با عشق گوش کنید
محمد نوری
طلا جان گوش کنید
محمد نوری
بداهه نوازی پیانو گوش کنید
پیمان یزدانیان
حسام اینانلو
بداهه نوازی پیانو و کمانچه 1 گوش کنید
پیمان یزدانیان
حسام اینانلو
بداهه نوازی پیانو و کمانچه آلتو گوش کنید
پیمان یزدانیان
حسام اینانلو
بداهه نوازی پیانو و کمانچه 2 گوش کنید
پیمان یزدانیان
حسام اینانلو
تلخ گوش کنید
حسام اینانلو
وهم گوش کنید
حسام اینانلو
مه آلود گوش کنید
حسام اینانلو
ممتد گوش کنید
حسام اینانلو
یال و باد گوش کنید
حسام اینانلو
پراکنده گوش کنید
حسام اینانلو
بداهه نوازی پیانو گوش کنید
پیمان یزدانیان
حسام اینانلو
بداهه نوازی پیانو و کمانچه 1 گوش کنید
پیمان یزدانیان
حسام اینانلو
بداهه نوازی پیانو و کمانچه آلتو گوش کنید
پیمان یزدانیان
حسام اینانلو
بداهه نوازی پیانو و کمانچه 2 گوش کنید
پیمان یزدانیان
حسام اینانلو
درآمد و چهارمضراب ابوعطا گوش کنید
لطف اله مجد
حسین تهرانی
امیر ناصر افتتاح
درآمد و چهارمضراب همایون گوش کنید
لطف اله مجد
حسین تهرانی
امیر ناصر افتتاح
درآمد و چهارمضراب ماهور گوش کنید
لطف اله مجد
حسین تهرانی
امیر ناصر افتتاح
درآمد و چهارمضراب همایون ۲ گوش کنید
لطف اله مجد
حسین تهرانی
امیر ناصر افتتاح
درآمد و چهارمضراب شور گوش کنید
لطف اله مجد
حسین تهرانی
امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب شوشتری گوش کنید
لطف اله مجد
حسین تهرانی
امیر ناصر افتتاح
درآمد شوشتری و بیداد گوش کنید
لطف اله مجد
حسین تهرانی
امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب شوشتری گوش کنید
لطف اله مجد
حسین تهرانی
امیر ناصر افتتاح
درآمد سه گاه، مویه، زابل و فرود گوش کنید
لطف اله مجد
حسین تهرانی
امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب سه گاه گوش کنید
لطف اله مجد
حسین تهرانی
امیر ناصر افتتاح
درآمد ابوعطا و چهارمضراب گوش کنید
لطف اله مجد
حسین تهرانی
امیر ناصر افتتاح
درآمد بیات ترک گوش کنید
لطف اله مجد
حسین تهرانی
امیر ناصر افتتاح
درآمد افشاری گوش کنید
لطف اله مجد
حسین تهرانی
امیر ناصر افتتاح
درآمد و چهارمضراب شور ۲ گوش کنید
لطف اله مجد
حسین تهرانی
امیر ناصر افتتاح
درآمد و چهارمضراب همایون ۳ گوش کنید
لطف اله مجد
حسین تهرانی
امیر ناصر افتتاح
درآمد و چهارمضراب سه گاه گوش کنید
لطف اله مجد
حسین تهرانی
امیر ناصر افتتاح
درآمد و چهارمضراب ماهور ۲ گوش کنید
لطف اله مجد
حسین تهرانی
امیر ناصر افتتاح
درآمد و چهارمضراب بیات ترک گوش کنید
لطف اله مجد
حسین تهرانی
امیر ناصر افتتاح
بداهه نوازی در دستگاه شور گوش کنید
مرتضی محجوبی
بداهه نوازی در دستگاه نوا گوش کنید
مرتضی محجوبی
درآمد و ضربی نهفت گوش کنید
مرتضی محجوبی
بداهه نوازی و ضربی در دستگاه شور گوش کنید
مرتضی محجوبی
بداهه نوازی و ضربی در مایه افشاری گوش کنید
مرتضی محجوبی
چهارمضراب در مایه بیات اصفهان گوش کنید
مرتضی محجوبی
بداهه نوازی و ضربی در دستگاه همایون گوش کنید
مرتضی محجوبی
بداهه نوازی و ضربی در دستگاه افشاری گوش کنید
مرتضی محجوبی
بداهه نوازی و ضربی در دستگاه ماهور گوش کنید
مرتضی محجوبی
بداهه نوازی و ضربی در دستگاه مایه شوشتری گوش کنید
مرتضی محجوبی
بداهه نوازی و چهارمضراب در دستگاه همایون گوش کنید
مرتضی محجوبی
چهارمضراب در مایه دشتی گوش کنید
مرتضی محجوبی
بداهه نوازی و ضربی در دستگاه همایون ۲ گوش کنید
مرتضی محجوبی
چهارمضراب در مایه دشتی ۲ گوش کنید
مرتضی محجوبی
چهارمضراب در مایه افشاری گوش کنید
مرتضی محجوبی
زمین و آهستگی گوش کنید
حسین بهروزی نیا
جاوید افسری راد
داوود ورزیده
من تا من گوش کنید
حسین بهروزی نیا
جاوید افسری راد
داوود ورزیده
گام سکون گوش کنید
حسین بهروزی نیا
جاوید افسری راد
داوود ورزیده
پیش از تعلق گوش کنید
حسین بهروزی نیا
جاوید افسری راد
داوود ورزیده
طلوع، سایه ها دارد گوش کنید
حسین بهروزی نیا
جاوید افسری راد
داوود ورزیده
آرامش گوش کنید
حسین بهروزی نیا
جاوید افسری راد
داوود ورزیده
بیداد گوش کنید
جاوید افسری راد
کاروان (بداهه نوازی روی آؤ باؤ شیانگ هویی) گوش کنید
جاوید افسری راد
باران گوش کنید
جاوید افسری راد
ترکمن (بداهه نوازی روی یک آواز محلی تایوانی به نام هو آی شیانگ جو) گوش کنید
جاوید افسری راد
دشتستانی (دشتی) گوش کنید
جاوید افسری راد
گلستان گوش کنید
جاوید افسری راد
ملودی سنتی چینی (آواز محلی شین جیانگ) گوش کنید
جاوید افسری راد
نجوای جویبار (پیش درآمد ماهور) گوش کنید
جاوید افسری راد
بهار (آواز ماهور) گوش کنید
جاوید افسری راد
لیلی (ملُدی بلوچی) گوش کنید
جاوید افسری راد
بیکران (قطعه ای در بیداد همایون) گوش کنید
جاوید افسری راد
فراق (آواز بیداد) گوش کنید
جاوید افسری راد
ای عاشقان (قطعه ی هفت ضربی در بیات اصفهان) گوش کنید
جاوید افسری راد
رقص عشق (ملُدی سه ضربی در بیات اصفهان) گوش کنید
جاوید افسری راد
دستگاه سه گاه گوش کنید
رضا ورزنده
امیر ناصر افتتاح
آواز شوشتری گوش کنید
رضا ورزنده
امیر ناصر افتتاح
آواز افشاری گوش کنید
رضا ورزنده
امیر ناصر افتتاح
آواز بیات اصفهان گوش کنید
رضا ورزنده
امیر ناصر افتتاح
دستگاه همایون گوش کنید
رضا ورزنده
امیر ناصر افتتاح
دستگاه ماهور گوش کنید
رضا ورزنده
امیر ناصر افتتاح
دستگاه همایون ۲ گوش کنید
رضا ورزنده
امیر ناصر افتتاح
شب های بی مهتاب گوش کنید
محمد معتمدی
عاشقی گوش کنید
محمد معتمدی
شاه صنم گوش کنید
محمد معتمدی
حکایت همیشگی گوش کنید
محمد معتمدی
آوای پریشانی گوش کنید
محمد معتمدی
شمع سان گوش کنید
محمد معتمدی
شوق دیدار گوش کنید
محمد معتمدی
آواز دشتی گوش کنید
همایون خرم
فضل الله توکل
آواز اصفهان گوش کنید
همایون خرم
فضل الله توکل
خالی از شب خالی از تو گوش کنید
حسین پرنیا
افسان نیما گوش کنید
حسین پرنیا
پیش درآمد سلوک گوش کنید
محمد معتمدی
پویا سرایی
تک نوازی سنتور گوش کنید
محمد معتمدی
پویا سرایی
چهارمضراب وجد راندان گوش کنید
محمد معتمدی
پویا سرایی
ساز و آواز گوش کنید
محمد معتمدی
پویا سرایی
تصنیف در آتش گوش کنید
محمد معتمدی
پویا سرایی
آواز مخالف سه گاه گوش کنید
محمد معتمدی
پویا سرایی
ضربی مهر گردون همراه آوازمنسرح گوش کنید
محمد معتمدی
پویا سرایی
تصنیف آرزو گوش کنید
محمد معتمدی
پویا سرایی
یاد یاران گوش کنید
اردوان کامکار
رقص باد گوش کنید
اردوان کامکار
سه قطره خون گوش کنید
اردوان کامکار
آذری گوش کنید
اردوان کامکار
یورتمه گوش کنید
اردوان کامکار
زاگرس گوش کنید
اردوان کامکار
فانتزی روی تم شیرازی 1 گوش کنید
جواد معروفی
فانتزی روی تم شیرازی 2 گوش کنید
جواد معروفی
چشمان سیاه گوش کنید
جواد معروفی
تخت جمشید گوش کنید
جواد معروفی
فانتزی شماره 2 گوش کنید
جواد معروفی
گل تازه گوش کنید
جواد معروفی
فانتزی روی ترانه های خیام گوش کنید
جواد معروفی
خاطرات گوش کنید
جواد معروفی
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 1 گوش کنید
پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 2 گوش کنید
پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 3 گوش کنید
پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 4 گوش کنید
پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 5 گوش کنید
پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 6 گوش کنید
پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 7 گوش کنید
پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 1 گوش کنید
پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 2 گوش کنید
پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 3 گوش کنید
پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 4 گوش کنید
پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 5 گوش کنید
پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 1 گوش کنید
پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 2 گوش کنید
پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 3 گوش کنید
پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 4 گوش کنید
پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 5 گوش کنید
پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 1 گوش کنید
پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 2 گوش کنید
پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 3 گوش کنید
پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 4 گوش کنید
پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 5 گوش کنید
پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 6 گوش کنید
پرویز مشکاتیان
چهارمضراب دشتی 1 گوش کنید
فرامرز پایور
چهارمضراب سه گاه گوش کنید
فرامرز پایور
چهارمضراب مخالف سه گاه گوش کنید
فرامرز پایور
چهارمضراب شور گوش کنید
فرامرز پایور
چهارمضراب ابوعطا 1 گوش کنید
فرامرز پایور
چهارمضراب دشتی 2 گوش کنید
فرامرز پایور
چهارمضراب زابل 1 گوش کنید
فرامرز پایور
چهارمضراب بیداد گوش کنید
فرامرز پایور
چهارمضراب راجه گوش کنید
فرامرز پایور
چهارمضراب دشتی 3 گوش کنید
فرامرز پایور
چهارمضراب ابوعطا 2 گوش کنید
فرامرز پایور
چهارمضراب دشتی 4 گوش کنید
فرامرز پایور
چهارمضراب چهارگاه گوش کنید
فرامرز پایور
چهارمضراب زابل 2 گوش کنید
فرامرز پایور
آواز ابوعطا گوش کنید
فرامرز پایور
چهارمضراب ابوعطا گوش کنید
فرامرز پایور
تصنیف نوای دل (آواز: فرامرز پایور) گوش کنید
فرامرز پایور
دونوازی سنتور و تمبک گوش کنید
علیرضا مرتضوی
تکنوازی سنتور گوش کنید
علیرضا مرتضوی
درآمد گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز 1 گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه برای سنتور و ارکستر گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز 2 گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف دود عود گوش کنید
محمدرضا شجریان
صفا گوش کنید
اردشیر روحانی
محمد اسماعیلی
وصال گوش کنید
اردشیر روحانی
محمد اسماعیلی
نیاز گوش کنید
اردشیر روحانی
محمد اسماعیلی
محبت گوش کنید
اردشیر روحانی
محمد اسماعیلی
صبر گوش کنید
اردشیر روحانی
محمد اسماعیلی
تقدیر گوش کنید
اردشیر روحانی
محمد اسماعیلی
دشتی ( گریه لیلی ) گوش کنید
اسدالله ملک
شور گوش کنید
اسدالله ملک
سه گاه گوش کنید
اسدالله ملک
افشاری گوش کنید
اسدالله ملک
ماهور گوش کنید
اسدالله ملک
فضل الله توکل
افشاری گوش کنید
اسدالله ملک
فضل الله توکل
شوشتری گوش کنید
اسدالله ملک
فضل الله توکل
اصفهان گوش کنید
اسدالله ملک
فضل الله توکل
دستگاه شور گوش کنید
احمد عبادی
آواز ابوعطا گوش کنید
احمد عبادی
آواز بیات ترک گوش کنید
احمد عبادی
دستگاه چهارگاه گوش کنید
احمد عبادی
دستگاه سه گاه گوش کنید
احمد عبادی
آواز بیات اصفهان گوش کنید
احمد عبادی
آواز افشاری گوش کنید
احمد عبادی
دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
احمد عبادی
دستگاه ماهور گوش کنید
احمد عبادی
آواز دشتی گوش کنید
احمد عبادی
آواز ابوعطا گوش کنید
احمد عبادی
آواز دشتی گوش کنید
احمد عبادی
دستگاه سه گاه گوش کنید
احمد عبادی
سپیده (آواز در گوشه ی حجاز) گوش کنید
شهرام ناظری
آتشی در نیستان (مقدمه ی تصنیف) گوش کنید
شهرام ناظری
یار مرا... (قطعه ی ضربی حجاز) گوش کنید
شهرام ناظری
ضربی گوش کنید
شهرام ناظری
آن کیست... (بداهه نوازی بر مبنای ملودی مازندرانی و بداهه خوانی) گوش کنید
شهرام ناظری
ارغوان (تصنیف) گوش کنید
شهرام ناظری