نوای دل

نوای دل

فرامرز پایور

لیست آهنگ ها

چهارمضراب دشتی 1 گوش کنید
فرامرز پایور
چهارمضراب سه گاه گوش کنید
فرامرز پایور
چهارمضراب مخالف سه گاه گوش کنید
فرامرز پایور
چهارمضراب شور گوش کنید
فرامرز پایور
چهارمضراب ابوعطا 1 گوش کنید
فرامرز پایور
چهارمضراب دشتی 2 گوش کنید
فرامرز پایور
چهارمضراب زابل 1 گوش کنید
فرامرز پایور
چهارمضراب بیداد گوش کنید
فرامرز پایور
چهارمضراب راجه گوش کنید
فرامرز پایور
چهارمضراب دشتی 3 گوش کنید
فرامرز پایور
چهارمضراب ابوعطا 2 گوش کنید
فرامرز پایور
چهارمضراب دشتی 4 گوش کنید
فرامرز پایور
چهارمضراب چهارگاه گوش کنید
فرامرز پایور
چهارمضراب زابل 2 گوش کنید
فرامرز پایور
آواز ابوعطا گوش کنید
فرامرز پایور
چهارمضراب ابوعطا گوش کنید
فرامرز پایور
تصنیف نوای دل (آواز: فرامرز پایور) گوش کنید
فرامرز پایور