چه آتش ها

چه آتش ها

همایون شجریان

لیست آهنگ ها

همنوازی کوبهای گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف «بیهمگان» گوش کنید
همایون شجریان
آواز «زورق شکسته» گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف «شرم و شوق» گوش کنید
همایون شجریان
تکنوازی تار گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف «چه آتشها» گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف «بزم تو» گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف «نَه گریهای» گوش کنید
همایون شجریان
آواز بیات ترک گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز راست پنجگاه گوش کنید
همایون شجریان
قطعۀ «راهها» گوش کنید
همایون شجریان
مقدمۀ اصفهان گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف «دلم دیوانه شد» گوش کنید
همایون شجریان
آواز «گناه عشق» گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف «باران موافق» گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف «دل افروزتر از صبح» گوش کنید
همایون شجریان
مقدمۀ دشتی گوش کنید
همایون شجریان