خورشید آرزو

خورشید آرزو

همایون شجریان

لیست آهنگ ها

اشتیاق گوش کنید
همایون شجریان
آواز خورشید آرزو گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف چین زلف گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز عشق پاک گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف اسرار عشق گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز دلشده گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف وطن گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف مرغ سحر گوش کنید
همایون شجریان