پوریا اخواص

پوریا اخواص

لیست آهنگ ها

آتش عشق گوش کنید
پوریا اخواص
جهانبخش رستمی
تصنیف چو گل هر دم به بویت (دستگاه نوا) گوش کنید
پوریا اخواص
وصل یار گوش کنید
پوریا اخواص
جهانبخش رستمی
تصنیف فتنه چشم یار (آواز دشتی) گوش کنید
پوریا اخواص
تنبور گوش کنید
پوریا اخواص
جهانبخش رستمی
چهارمضراب نوا (دستگاه نوا) گوش کنید
پوریا اخواص
بهار است گوش کنید
پوریا اخواص
درویش گوش کنید
پوریا اخواص
جهانبخش رستمی
دونوازی تنبور و تبلا گوش کنید
پوریا اخواص
جهانبخش رستمی
شیدا گوش کنید
پوریا اخواص
جهانبخش رستمی