با ستاره ها

با ستاره ها

همایون شجریان

لیست آهنگ ها

غمگسار گوش کنید
همایون شجریان
غریبانه گوش کنید
همایون شجریان
فریاد غم گوش کنید
همایون شجریان
سنگدل گوش کنید
همایون شجریان
تو کیستی گوش کنید
همایون شجریان
با ستارهها گوش کنید
همایون شجریان
دشت بیحاصل گوش کنید
همایون شجریان
افسونگر گوش کنید
همایون شجریان