ناصر فرهنگ فر

ناصر فرهنگ فر

لیست آهنگ ها

درآمد، کرشمه (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
داریوش طلایی
ناصر فرهنگ فر
چهار مضراب 1 (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
داریوش طلایی
ناصر فرهنگ فر
زنگوله، تحریرِ فرود (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
داریوش طلایی
ناصر فرهنگ فر
بیات راجه با اشاره به اوج، فرود (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
داریوش طلایی
ناصر فرهنگ فر
نغمه و فرود (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
داریوش طلایی
ناصر فرهنگ فر
چهار مضراب 2 (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
داریوش طلایی
ناصر فرهنگ فر
سوز و گداز، کرشمه و تحریر (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
داریوش طلایی
ناصر فرهنگ فر
شوشتری و منصوری، پایه ی هفت تایی در شوشتری، تحریرِ فرود درویش (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
داریوش طلایی
ناصر فرهنگ فر
صوفی نامه (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
داریوش طلایی
ناصر فرهنگ فر
ضربی صلح (دستگاه سه گاه) گوش کنید
داریوش طلایی
ناصر فرهنگ فر