داریوش پیرنیاکان

داریوش پیرنیاکان

لیست آهنگ ها

پیش درآمد استاد شهنازی (ماهور) گوش کنید
داریوش پیرنیاکان
درآمد ماهور گوش کنید
داریوش پیرنیاکان
چهار مضراب (سحر خیز) (ماهور) گوش کنید
داریوش پیرنیاکان
بداهه نوازی در گوشه ی کرشمه، گشایش، داد و ... (ماهور) گوش کنید
داریوش پیرنیاکان
رنگ شکسته (ماهور) گوش کنید
داریوش پیرنیاکان
ادامه گوشه ی شکسته و فرود (ماهور) گوش کنید
داریوش پیرنیاکان
گوشه ی دلکش (ماهور) گوش کنید
داریوش پیرنیاکان
چهار مضراب - بریال امواج (ماهور) گوش کنید
داریوش پیرنیاکان
ادامه ی گوشه ی دلکش، قرچه و فرود (ماهور) گوش کنید
داریوش پیرنیاکان
بداهه در گوشه ی عراق، چهار مضراب عراق و ... (ماهور) گوش کنید
داریوش پیرنیاکان