مست هوشیار

مست هوشیار

حمیدرضا نوربخش

داریوش پیرنیاکان

لیست آهنگ ها

مقدمه ی دو قسمتی گوش کنید
حمیدرضا نوربخش
داریوش پیرنیاکان
تصنیف مپرس گوش کنید
حمیدرضا نوربخش
داریوش پیرنیاکان
ساز و آواز ۲ گوش کنید
حمیدرضا نوربخش
داریوش پیرنیاکان
چهارمضراب دشتی (بازگشت) گوش کنید
حمیدرضا نوربخش
داریوش پیرنیاکان
ساز و آواز ۳ گوش کنید
حمیدرضا نوربخش
داریوش پیرنیاکان
تصنیف دل ربا گوش کنید
حمیدرضا نوربخش
داریوش پیرنیاکان
ساز و آواز ۴ گوش کنید
حمیدرضا نوربخش
داریوش پیرنیاکان
تصنیف وفا گوش کنید
حمیدرضا نوربخش
داریوش پیرنیاکان
پیش درآمد اصفهان گوش کنید
حمیدرضا نوربخش
داریوش پیرنیاکان
ساز و آواز ۱ گوش کنید
حمیدرضا نوربخش
داریوش پیرنیاکان
چهارمضراب بیات راجه گوش کنید
حمیدرضا نوربخش
داریوش پیرنیاکان
ساز و آواز اوج (مشتاق) گوش کنید
حمیدرضا نوربخش
داریوش پیرنیاکان
تصنیف به اصفهان رو گوش کنید
حمیدرضا نوربخش
داریوش پیرنیاکان
ساز و آواز مثنوی اصفهان گوش کنید
حمیدرضا نوربخش
داریوش پیرنیاکان
تصنیف اصفهان (مرغ سحر دوم) گوش کنید
حمیدرضا نوربخش
داریوش پیرنیاکان
رنگ اصفهان گوش کنید
حمیدرضا نوربخش
داریوش پیرنیاکان