زمزمه ها

زمزمه ها

سالار عقیلی

لیست آهنگ ها

به رنگ خواب گوش کنید
سالار عقیلی
از آینۀ خورشید گوش کنید
سالار عقیلی
با چشمهساران گوش کنید
سالار عقیلی
در شبی خزانی گوش کنید
سالار عقیلی
تا دریای تو گوش کنید
سالار عقیلی