سروچمان

سروچمان

محمدرضا شجریان

لیست آهنگ ها

پیش درآمد ماهور گوش کنید
محمدرضا شجریان
تکنوازی ساز گوش کنید
محمدرضا شجریان
چهارمضراب گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (درآمد ماهور،گشایش، حصار ماهور، خاوران، بسته نگار) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "سروچمان" گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (شکسته ، جامه دران) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "خاطر حزین" گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (دلکش، جامه دران، عراق) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (قرائی، پس حصار، فرود به ماهور) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "بی همزبان" گوش کنید
محمدرضا شجریان