مرتضی احمدی

مرتضی احمدی

لیست آهنگ ها

عمو سبزی فروش گوش کنید
مرتضی احمدی
زن خوبه گوش کنید
مرتضی احمدی
چغندر پخته گوش کنید
مرتضی احمدی
صبح ها که از خواب پا می شم گوش کنید
مرتضی احمدی
آی رپتی پتینا گوش کنید
مرتضی احمدی
فلفل نمکی گوش کنید
مرتضی احمدی
توپخونه گوش کنید
مرتضی احمدی
گله از چرخ ستمگر بکنم یا نکنم گوش کنید
مرتضی احمدی
حمومی گوش کنید
مرتضی احمدی
یه کلاغی گوش کنید
مرتضی احمدی