دل مجنون

دل مجنون

محمدرضا شجریان

لیست آهنگ ها

درآمد بیات ترک گوش کنید
محمدرضا شجریان
چهارمضراب گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (درآمد بیات ترک، گشایش، ...) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "صنما" گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف کردی"درد دل" گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "دل مجنون" گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (مثنوی افشاری، فرود مثنوی به بیات ترک) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "یعنی چه" گوش کنید
محمدرضا شجریان
رنگ بیات ترک گوش کنید
محمدرضا شجریان