جلیل شهناز

جلیل شهناز

لیست آهنگ ها

پیش درآمد گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
درآمد گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
قطعه دو ضربی، ادامه گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
ادامه ی درآمد گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
درآمد (تار) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
سیخی گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح