علی اصغر بهاری

علی اصغر بهاری

لیست آهنگ ها

آواز ابو عطا گوش کنید
علی اصغر بهاری
آواز بیات اصفهان گوش کنید
علی اصغر بهاری
درآمد گوش کنید
رضا ورزنده
علی اصغر بهاری
ضربی ابوعطا گوش کنید
رضا ورزنده
علی اصغر بهاری
آواز ابوعطا و قطعه یتیمک و فرود گوش کنید
رضا ورزنده
علی اصغر بهاری
بداهه نوازی در شور گوش کنید
رضا ورزنده
علی اصغر بهاری
شهناز گوش کنید
رضا ورزنده
علی اصغر بهاری
قرچه، رضوی، حسینی، فرود به شور گوش کنید
رضا ورزنده
علی اصغر بهاری
بداهه نوازی در دشتی گوش کنید
رضا ورزنده
علی اصغر بهاری
بیداد، ضربی بیداد گوش کنید
رضا ورزنده
علی اصغر بهاری