حسین رضا اسدی

حسین رضا اسدی

لیست آهنگ ها

ساز و آواز خیامی (از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن) گوش کنید
حسین رضا اسدی
ساز و آواز بختیاری (سر کوه بلند عقابی) گوش کنید
حسین رضا اسدی
دونوازی کمانچه گوش کنید
حسین رضا اسدی
تصنیف فانوش شب آغوش "دشتی" گوش کنید
حسین پرنیا
حسین رضا اسدی
تصنیف عشق تو (عشق تو می کشاندم شهر به شهر کو به کو ) گوش کنید
حسین رضا اسدی
آواز دستها "دشتی" گوش کنید
حسین پرنیا
حسین رضا اسدی
تصنیف گون و نسیم "نوا" گوش کنید
حسین پرنیا
حسین رضا اسدی
تصنیف سرود باران (آمدی از کوهستان با نفس های بهاران) گوش کنید
حسین رضا اسدی
تصنیف تصویر خیال "افشاری" گوش کنید
حسین پرنیا
حسین رضا اسدی
ساز و آواز دلکش (آسمان را بارها با ابرهایی تیره تر از این دیده ام) گوش کنید
حسین رضا اسدی