حسین پرنیا

حسین پرنیا

لیست آهنگ ها

رقص بر پرده ی گران کردن گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا
ما گوش شماییم شما تن زده تا کی گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا
مست و دیوانه گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا
رقص از خیال تو آموزم گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا
غزل عاشق و کف زنان گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا
ای جان تو جانم را از خویش خبر کرده گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا
افسان نیما گوش کنید
حسین پرنیا
تصنیف دل شیدا گوش کنید
داود پایروند
حسین پرنیا
خالی از شب خالی از تو گوش کنید
حسین پرنیا
بخش 1 گوش کنید
حسین پرنیا