فاضل جمشیدی

فاضل جمشیدی

لیست آهنگ ها

بهار رویا گوش کنید
فاضل جمشیدی
دکلمه و تکنوازی کمانچه 1 گوش کنید
فاضل جمشیدی
دکلمه و تکنوازی کلارینت گوش کنید
فاضل جمشیدی
دکلمه و تکنوازی کمانچه 2 گوش کنید
فاضل جمشیدی
دکلمه و تکنوازی ویلنسل گوش کنید
فاضل جمشیدی
فریاد برگ گوش کنید
فاضل جمشیدی
خلوت شب گوش کنید
فاضل جمشیدی
دیدار گوش کنید
فاضل جمشیدی
خوش باش گوش کنید
فاضل جمشیدی
باغ آتشین گوش کنید
فاضل جمشیدی