به احترام عشق

به احترام عشق

حسین پرنیا

صاحب ابوالقاسمی

لیست آهنگ ها

تصنیف به احترام عشق گوش کنید
حسین پرنیا
صاحب ابوالقاسمی
دونوازی کمانچه و آلتو گوش کنید
حسین پرنیا
صاحب ابوالقاسمی
آواز ابوعطا به همراه کمانچه و ارکستر زهی گوش کنید
حسین پرنیا
صاحب ابوالقاسمی
تصنیف دیار دگر گوش کنید
حسین پرنیا
صاحب ابوالقاسمی
تصنیف پیمانه گوش کنید
حسین پرنیا
صاحب ابوالقاسمی
آواز سه گاه به همراه ویلن و سه تار گوش کنید
حسین پرنیا
صاحب ابوالقاسمی
تصنیف نام تمنا گوش کنید
حسین پرنیا
صاحب ابوالقاسمی
تصنیف نگارا گوش کنید
حسین پرنیا
صاحب ابوالقاسمی