عبدالله دوامی

عبدالله دوامی

لیست آهنگ ها

ابوعطا: بهار دلکش گوش کنید
عبدالله دوامی
شور: هرچه کنی گوش کنید
عبدالله دوامی
ابوعطا: ما در خلوت گوش کنید
عبدالله دوامی
شور: گریلی (لب خوانی) گوش کنید
عبدالله دوامی
بیات ترک: باد فرح بخش گوش کنید
عبدالله دوامی
ابوعطا: ای کبوتر گوش کنید
عبدالله دوامی
سه گاه: از غم عشق تو گوش کنید
عبدالله دوامی
ماهور: تاب بنفشه گوش کنید
عبدالله دوامی
همایون: به ملازمان سلطان گوش کنید
عبدالله دوامی
بیات اصفهان: باشد از لعل 2 گوش کنید
عبدالله دوامی