نورعلی اللهی

نورعلی اللهی

لیست آهنگ ها

طرز گوش کنید
نورعلی اللهی
سرودهای روحانی (هی داوِد) گوش کنید
نورعلی اللهی
قطعه ی شیخ امیری گوش کنید
نورعلی اللهی
سرودهای روحانی گوش کنید
نورعلی اللهی
بداهه نوازی در بابا خلیلی در فاصله ی چهارم و قطعه ی زنگ شتری در فاصله ی دوم گوش کنید
نورعلی اللهی
شان جنبانک گوش کنید
نورعلی اللهی
کاکا رِدایی و سحری سید خاموش گوش کنید
نورعلی اللهی
قطعه ی (عابدینی)، با مقدمه ی (یادگاری) گوش کنید
نورعلی اللهی
نکیسا و باربد گوش کنید
نورعلی اللهی