بردیا کیارس

بردیا کیارس

لیست آهنگ ها

تنها گوش کنید
بردیا کیارس
نفس گوش کنید
بردیا کیارس
آفرینش گوش کنید
بردیا کیارس
آسمان گوش کنید
بردیا کیارس
باید ها و نباید ها گوش کنید
بردیا کیارس
برزخ گوش کنید
بردیا کیارس
آب روشنایی ست گوش کنید
بردیا کیارس
شیطان به سوی آدم آمد گوش کنید
بردیا کیارس
اولین باران گوش کنید
بردیا کیارس
فرشتگان به زمین آمدند گوش کنید
بردیا کیارس