رهاورد

رهاورد

فرامرز پایور

جلیل شهناز

لیست آهنگ ها

سنتور تنها، سه گاه یتیم گوش کنید
فرامرز پایور
جلیل شهناز
تنبک تنها، ضرب های ایرانی گوش کنید
فرامرز پایور
جلیل شهناز
تار تنها، بیات اصفهان گوش کنید
فرامرز پایور
جلیل شهناز
آواز افشاری گوش کنید
فرامرز پایور
جلیل شهناز
پیش درآمد از درویش خان گوش کنید
فرامرز پایور
جلیل شهناز
رنگ از علی نقی وزیری گوش کنید
فرامرز پایور
جلیل شهناز