همایون خرم

همایون خرم

لیست آهنگ ها

پیش درآمد گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
درآمد گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
قطعه دو ضربی، ادامه گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
ادامه ی درآمد گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
درآمد همایون گوش کنید
همایون خرم
سامان احتشامی
درآمد (تار) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
سیخی گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح