نوای مهر ۲ (دستگاه شور و آواز ابو عطا)

نوای مهر ۲ (دستگاه شور و آواز ابو عطا)

همایون خرم

لیست آهنگ ها

مقدمه شور (دستگاه شور) گوش کنید
همایون خرم
قطعه ضربی: شکوه ها (دستگاه شور) گوش کنید
همایون خرم
آواز با کلام (دستگاه شور) گوش کنید
همایون خرم
چهارمضراب (دستگاه شور) گوش کنید
همایون خرم
ادامه آواز (دستگاه شور) گوش کنید
همایون خرم
قطعه رها (دستگاه شور) گوش کنید
همایون خرم
سلمک، چاره جو (دستگاه شور) گوش کنید
همایون خرم
قطعه ضربی (دستگاه شور) گوش کنید
همایون خرم
حرکت به طرف رضوی (دستگاه شور) گوش کنید
همایون خرم
قطعه فریاد دل (دستگاه شور) گوش کنید
همایون خرم
گوشه حسینی، کرشمه (دستگاه شور) گوش کنید
همایون خرم
رنگ: چه گویم (دستگاه شور) گوش کنید
همایون خرم
بال کبوتر (دستگاه شور) گوش کنید
همایون خرم
رفتی، گفتی (دستگاه شور) گوش کنید
همایون خرم
مقدمه ابوعطا (آواز ابوعطا) گوش کنید
همایون خرم
قطعه ضربی نوای دل (آواز ابوعطا) گوش کنید
همایون خرم
آواز با کلام و ادامه آواز ابوعطا (آواز ابوعطا) گوش کنید
همایون خرم
قطعه رها (آواز ابوعطا) گوش کنید
همایون خرم
آواز (آواز ابوعطا) گوش کنید
همایون خرم
گوشه حجاز (آواز ابوعطا) گوش کنید
همایون خرم
قطعه شکایت (آواز ابوعطا) گوش کنید
همایون خرم
آواز با کلام (آواز ابوعطا) گوش کنید
همایون خرم
اشاره به عشاق (آواز ابوعطا) گوش کنید
همایون خرم
قطعه شیدایی (آواز ابوعطا) گوش کنید
همایون خرم
آواز عشاق به شور (آواز ابوعطا) گوش کنید
همایون خرم
آواز با کلام و اشاره به چهارپاره، فرود به ابوعطا گوش کنید
همایون خرم
باورم کن (آواز ابوعطا) گوش کنید
همایون خرم