ای جان جان بی من مرو

ای جان جان بی من مرو

همایون شجریان

لیست آهنگ ها

تصنیف "بی من مرو" گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز "رها نمی کند ایام" گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف "آن دلبر من" گوش کنید
همایون شجریان
قطعه لزگی گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز شکسته "دست به جان نمی رسد" گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف "شب ستاره کش" گوش کنید
همایون شجریان
قطعه ضربی گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز "دست بنه بر دلم" گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف "طرب منم" گوش کنید
همایون شجریان