چهارمضرابهای استاد ابوالحسن صبا

چهارمضرابهای استاد ابوالحسن صبا

همایون خرم

لیست آهنگ ها

چهارمضراب ابوعطا گوش کنید
همایون خرم
یهیاد گذشتهها (دشتی) گوش کنید
همایون خرم
رنگ بیات ترک گوش کنید
همایون خرم
قطعۀ دوضربی بیات رتک گوش کنید
همایون خرم
چهارمضراب ماهور گوش کنید
همایون خرم
تمرین عشاق اصفهان گوش کنید
همایون خرم
تمرین دشتی گوش کنید
همایون خرم
چهارمضراب سامانی (سهگاه) گوش کنید
همایون خرم
چهارمضراب بهارمست (سهگاه) گوش کنید
همایون خرم
چهارمضراب چهارگاه گوش کنید
همایون خرم
قطعۀ در قفس دشتی گوش کنید
همایون خرم
چهارمضراب ماهور گوش کنید
همایون خرم
رقص چوبی قاسمآبادی گیلان (افشاری) گوش کنید
همایون خرم
قطعۀ کوهستانی گوش کنید
همایون خرم
زرد ملیجه (دشتی) گوش کنید
همایون خرم
چهارمضراب اصفهان گوش کنید
همایون خرم
چهارمضراب شور گوش کنید
همایون خرم
چهارمضراب حجاز گوش کنید
همایون خرم
چهارمضراب بیات ترک گوش کنید
همایون خرم
چهارمضراب کاروان (دشتی) گوش کنید
همایون خرم
قطعۀ دوضربی شوشتری و اصفهان گوش کنید
همایون خرم
چهارمضراب حکایت (نوا) گوش کنید
همایون خرم