چهارمضرابهای ویلن

چهارمضرابهای ویلن

همایون خرم

لیست آهنگ ها

چهارمضراب ماهور گوش کنید
همایون خرم
چهارمضراب بیات اصفهان گوش کنید
همایون خرم
چهارمضراب چهارگاه گوش کنید
همایون خرم
چهارمضراب زابل چهارگاه گوش کنید
همایون خرم
چهارمضراب همایون 1 گوش کنید
همایون خرم
چهارمضراب بهیاد صبا گوش کنید
همایون خرم
چهارمضراب همایون 2 گوش کنید
همایون خرم
چهارمضراب سهگاه 1 گوش کنید
همایون خرم
چهارمضراب سهگاه 2 گوش کنید
همایون خرم
چهارمضراب شور 1 گوش کنید
همایون خرم
چهارمضراب شور 2 گوش کنید
همایون خرم
چهارمضراب ابوعطا گوش کنید
همایون خرم
چهارمضراب افشاری گوش کنید
همایون خرم
چهارمضراب شور گوش کنید
همایون خرم
چهارمضراب بیات ترک گوش کنید
همایون خرم
چهارمضراب دشتی1 گوش کنید
همایون خرم
چهارمضراب دشتی 2 گوش کنید
همایون خرم
چهارمضراب نوا گوش کنید
همایون خرم