محمد اسماعیلی

محمد اسماعیلی

لیست آهنگ ها

چهار مضراب بیات ترک: بداهه نوازی در ریتم های قطار همراه با تنبک گوش کنید
جلیل شهناز
محمد اسماعیلی
درآمد ، چهار مضراب با اشاره به گوشه های کرد بیات ترک و راک عبداله ، دشتستانی و فرود گوش کنید
جلیل شهناز
محمد اسماعیلی
قطار (تنبک تنها) گوش کنید
جلیل شهناز
محمد اسماعیلی
مقدمه و پیش درآمد شور گوش کنید
محمد اسماعیلی
بهناز ذاکری
چهارمضراب نوا گوش کنید
محمد اسماعیلی
بهناز ذاکری
درآمد، پنجه شعری،کرشمه،فرود گوش کنید
محمد اسماعیلی
بهناز ذاکری
چهارمضراب،شور مرکب گوش کنید
محمد اسماعیلی
بهناز ذاکری
شهناز،قرچه گوش کنید
محمد اسماعیلی
بهناز ذاکری
چهارمضراب شهناز گوش کنید
محمد اسماعیلی
بهناز ذاکری
رضوی،حسینی،دوبیتی،نغمه و فرود به شور گوش کنید
محمد اسماعیلی
بهناز ذاکری