آب، نان، آواز

آب، نان، آواز

همایون شجریان

لیست آهنگ ها

مقدمۀ چهارگاه بههمراه آواز بداهۀ «برون از دیدهها» گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف «در عاشقی» گوش کنید
همایون شجریان
تکنوازی تار گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف «آب، نان، آواز» گوش کنید
همایون شجریان
مقدمۀ دشتی، آوازهای ریتمیک «بیدل و بیزبان» و «صنما» گوش کنید
همایون شجریان
چهارمضراب دشتی «سهنوازی» گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف «شهربهشهر» گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف «خاکدان عشق» گوش کنید
همایون شجریان
مقدمۀ تصنیف «می عشق» گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف «می عشق» گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف «بهجان تو» گوش کنید
همایون شجریان