سنتور و تمبک 2

سنتور و تمبک 2

فرامرز پایور

حسین تهرانی

لیست آهنگ ها

پیش درآمد گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
درآمد و رهاب گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
چهار مضراب گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
ادامه ی رهاب و نغمه گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
قطعه ی کرشمه و فرود گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
قطعه ای برگرفته از تصنیف آمان گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
درآمد شهناز گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
چهارمضراب شهناز گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
شهناز، قرچه و نغمه گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
چهارمضراب رضوی گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
رضوی گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
حسینی گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
چهارمضراب حسینی گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
ادامه ی حسینی، دوبیتی و فرود گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
گرایلی و گرایلی شستی گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی