حسین تهرانی

حسین  تهرانی

لیست آهنگ ها

چهار مضراب گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
پیش درآمد گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
چهارمضراب رضوی گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
درآمد و رهاب گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
حسینی گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
درآمد شهناز گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
ادامه ی رهاب و نغمه گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
چهارمضراب شهناز گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
قطعه ای برگرفته از تصنیف آمان گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
چهارمضراب حسینی گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی